Wpisy w miesiącu: Kwiecień, 2020

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2020

Zamieszczony przez w dniu 04 kwietnia 2020

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2020

Wiel­ka­noc jest świę­tem rucho­mym: może wypaść naj­wcze­śniej 22 marca, zaś naj­póź­niej 25 kwiet­nia. Pod­czas soboru nicej­skiego w 325 roku usta­lono, że będzie się ją obcho­dzić w pierw­szą nie­dzielę po pierw­szej wio­sen­nej pełni Księ­życa. Dla­tego w tym roku wypada to 12 kwietnia. Przez cały mie­siąc na wie­czor­nym nie­bie kró­luje pla­neta – Wenus. Nato­miast w dru­giej czę­ści nocy możemy obser­wo­wać Jowi­sza, Saturna i Marsa. W pierw­szym tygo­dniu kwiet­nia, na wie­czor­nym nie­bie możemy obser­wo­wać...

Czytaj dalej...

Obserwacje Księżyca…

Zamieszczony przez w dniu 04 kwietnia 2020

Obserwacje Księżyca…

… czyli jak nie dać się MEDIOM zro­bić w konia Co jakiś czas (mniej wię­cej co 29.5 dnia) media dono­szą, że wła­śnie zbliża się nie­zwy­kła peł­nia Księ­życa nosząca jakąś tajem­ni­czą nazwę: np. Wil­czy Księ­życ, Zimny Księ­życ, a cza­sem super-Księ­życ, Błę­kitny Księ­życ czy nawet Krwawy Księ­życ. Czy należy zatem spo­dzie­wać się jakiś spek­ta­ku­lar­nych zja­wisk na niebie? Nie­stety nie! Księ­życ będzie wyglą­dał tak, jak zwy­kle pod­czas pełni i wcale nie jest to naj­lep­szy czas do jego obser­wa­cji. Spró­bujmy...

Czytaj dalej...