Możliwości teleskopu T68

Posted by on 19 kwietnia 2020

Możliwości teleskopu T68

W dys­po­zy­cji obser­wa­to­rów, posłu­gu­ją­cych się instru­men­tami z sieci iTe­le­scope, pozo­staje astro­ka­mera prze­zna­czona wprost do wyko­ny­wa­nia kolo­ro­wych zdjęć obiek­tów astro­no­micz­nych. Pra­cuje ona w Nowym Mek­syku, a oto pod­sta­wowe infor­ma­cje o miej­scu i jej właściwościach.

Obser­wa­to­rium: New Mexico Skies at May­hill, New Mexico – MPC H06
Strefa cza­sowa: UTC Minus 7:00. Czas letni jest uwzględniany
Mini­malna wyso­kość obiektu nad hory­zon­tem: około 20 – 25 stopni

Współ­rzędne:
Sze­ro­kość geo­gra­ficzna: 32º 54′ N albo 32.9 N
Dłu­gość geo­gra­ficzna: 105º 31′ W albo 105.5 W
Wyso­kość npm: 2 225 m

Kamera CCD: ZWO ASI071 Pro Color
Roz­miar pixela: 4.8 mikrona
Roz­dziel­czość: 1.55 arcsec/pixel
Chło­dze­nie: do ‑10ºC
Matryca: 4944 x 3284
Mak­sy­malna eks­po­zy­cja: 300 sekund

Pole widze­nia: 2,13 x 1.42 stopnia
Fil­try: brak, kamerka jest kolorowa
Kąt pozy­cyjny: 271º

Optyka tele­skopu: Cele­stron RASA 11″ 280mm
Aper­tura: 279 mm
Odle­głość ogni­skowa: 634mm
Świa­tło­siła: 2.3
Mon­taż: Paralaktyczny.

Celem zilu­stro­wa­nia moż­li­wo­ści tej astro­ka­mery załą­czam zdję­cie oko­licy komety C/2019 Y4 w wer­sji ory­gi­nal­nej oraz w wer­sji czarno-bia­łej z opi­sa­nymi obiek­tami. W pobliżu środka zdję­cia widoczne są z pro­filu dwie galak­tyki spi­ralne, obie odle­głe o ponad 300 milio­nów lat świetl­nych. Z kolei kometa jest odle­gła o 550 sekund świetl­nych. Zachę­cam kole­żanki i kole­gów do korzy­sta­nia z tego instru­mentu, zwłasz­cza, że jego obsługa jest bar­dzo pro­sta, wystar­czy bowiem poje­dyn­cze klik­nię­cie, aby otrzy­mać satys­fak­cjo­nu­jący rezultat.

 

Astro­ka­mera RASA na montażu

 

Ory­gi­nalna foto­gra­fia oko­licy komety C/2019 Y4, na którą zło­żyło się osiem trzy­mi­nu­to­wych kla­tek naświe­tlo­nych 18 marca 2020 roku.

 

Opis obiek­tów widocz­nych na poprzed­nim zdjęciu.

 

 

Grze­gorz Sęk