Mars na celowniku

Posted by on 07 listopada 2019

Mars na celowniku

We czwar­tek, 18 paź­dzier­nika, w budynku Wydziału Fizyki, Astro­no­mii i Infor­ma­tyki Sto­so­wa­nej UJ odbyło się Pierw­sze Ogól­no­pol­skie Semi­na­rium Marsjańskie.

W pro­gra­mie zna­la­zły się takie tematy, jak bada­nie para­me­trów orbi­tal­nych Marsa i wła­sno­ści glo­bal­nych pla­nety i jej oto­cze­nia. Obra­dom, które toczyły się w języku angiel­skim, towa­rzy­szyła sesja pla­ka­towa, w trak­cie któ­rej bada­cze szcze­gó­łowo obja­śniali metody i wyniki swo­ich docie­kań. Oczy­wi­ście nie wysy­łali oni prób­ni­ków ani też nie obser­wo­wali Marsa przez tele­skopy, ale korzy­stali z ogromu danych na temat Marsa dostęp­nych choćby na stro­nie eks­pe­ry­mentu HIRISE albo w repo­zy­to­rium zdjęć z prób­ni­ków NASA.

 

W holu budynku FAIS

 

Wyniki bada­nia wul­ka­nicz­no­ści Marsa

 

Waż­nym ele­men­tem Semi­na­rium były warsz­taty poświę­cone i nowym meto­dom i tema­tom badań mar­sjań­skich. Ja zapro­po­no­wa­łem uży­cie balo­nów wypeł­nio­nych wodo­rem do moni­to­ro­wa­nia z powierzchni warun­ków mete­oro­lo­gicz­nych na pla­ne­cie, ana­lo­giczne jak to się robi na Ziemi. Oczy­wi­ście zebrani wyra­zili głę­boki scep­ty­cyzm wobec tego pomy­słu, ale będziemy go roz­wi­jać na zaję­ciach uczniow­skich jako rodzaj wprawki przed poważ­nymi przedsięwzięciami.

 

Zdję­cie zbio­rowe uczest­ni­ków Semi­na­rium Mar­sjań­skiego, wyko­nał je Krzysz­tof Magda z UJ

 

Na zakoń­cze­nie mie­li­śmy oka­zję odwie­dzić kilka pra­cowni na Kam­pu­sie UJ, szcze­gólne wra­że­nie oprócz nowo­cze­snych mikro­sko­pów elek­tro­no­wych i skom­pu­te­ry­zo­wa­nych ana­li­za­to­rów robiło stu­dio fil­mowe oraz tunel aero­dy­na­miczny, przy pomocy któ­rego kon­struk­to­rzy zamie­rzają badań ero­zję eoliczną, która, jak się sądzi, decy­duje o wyglą­dzie mar­sjań­skiej powierzchni.

 

Tunel aero­dy­na­miczny do bada­nia pro­ce­sów ero­zji wiatrowej

 

Naj­cier­pliwsi uczest­nicy Semi­na­rium mieli moż­li­wość odwie­dze­nia tarasu wido­ko­wego, poło­żo­nego na dachu Insty­tutu Geo­gra­fii i Gospo­darki Prze­strzen­nej. Roz­ciąga się stam­tąd doprawdy sze­roki widok na mia­sto i jego oko­lice, aż po Tatry.
Kolejne Semi­na­rium, już Mię­dzy­na­ro­dowe, zapo­wie­dziano na rok 2020.

 

Grze­gorz Sęk