Sobota w planetarium przenośnym

Posted by on 28 listopada 2019

Sobota w planetarium przenośnym

Speł­niamy obietnicę!
Przy­go­to­wa­li­śmy nową atrak­cję dla wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby bli­żej zaprzy­jaź­nić się z Kosmo­sem lub po pro­stu faj­nie spę­dzić sobot­nie przed­po­łu­dnie. Zapra­szamy Was na seanse w prze­no­śnym pla­ne­ta­rium, które będziemy roz­kła­dać w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach, poło­żo­nej przy ulicy Szkol­nej 3.

 

Na seanse – w każdą pra­wie sobotę – zapra­szamy osoby indy­wi­du­alne. Jeśli chcie­li­by­ście przy­je­chać do nas więk­szą grupą – pro­simy o kontakt.

 

Szcze­góły orga­ni­za­cyjne sean­sów, ich har­mo­no­gram oraz for­mu­la­rze zgło­sze­niowe – nie­zbędna jest reje­stra­cja – znajdziecie:

  1. Pod tym odno­śni­kiem: Sobot­nie seanse w pla­ne­ta­rium przenośnym
  2. W menu głów­nym strony: Oferta edu­ka­cyjna –> Dla osób indy­wi­du­al­nych –> Sobota w pla­ne­ta­rium przenośnym

 

Zapra­szamy!