Galaktyka kobiet

Posted by on 07 listopada 2019

Galaktyka kobiet

Speł­nia­jąc prośbę – nie jest to chyba nad­uży­cie – zaprzy­jaź­nio­nego z nami Euro­pej­skiego Biura Edu­ka­cji Kosmicz­nej ESERO, któ­rego koor­dy­na­to­rem jest Cen­trum Nauki Koper­nik w War­sza­wie, prze­ka­zu­jemy zapro­sze­nie na spo­tka­nie pod nazwą “Galak­tyka Kobiet”.

 

 

Astro­fi­zyczka, robo­tyczka, budow­czyni sate­li­tów, pro­gra­mistka gier, pro­ject mana­gerka z sek­tora kosmicz­nego i zdo­byw­czyni naj­wyż­szych szczy­tów świata. 6 nie­zwy­kłych naukow­czyń czeka, by opo­wie­dzieć uczen­ni­com szkół śred­nich o pasjach, wytrwa­ło­ści w dąże­niu do celu, wybo­rze drogi życio­wej i suk­ce­sach odno­szo­nych pod­czas pracy w zawo­dach, które według ste­reo­ty­po­wego mnie­ma­nia pozo­stają domeną męż­czyzn. Warto przyjść, poznać ich histo­rie i prze­ko­nać się, że „praca w nauce” to przy­szłość warta rozważenia.

Spo­tka­nie orga­ni­zo­wane jest z myślą o dziew­czy­nach zain­te­re­so­wa­nych karierą naukową, kosmo­sem, nowymi tech­no­lo­giami, zawo­dami przy­szło­ści. A także tych, które jesz­cze nie mają spre­cy­zo­wa­nych pla­nów zawo­do­wych i dopiero szu­kają wła­snej drogi. Moż­li­wość bez­po­śred­niego spo­tka­nia z pasjo­nat­kami, zaj­mu­ją­cymi się cie­ka­wymi i inno­wa­cyj­nymi zagad­nie­niami nauko­wymi może być bar­dzo cen­nym doświad­cze­niem, uła­twia­ją­cym pod­ję­cie waż­nych decy­zji zwią­za­nych z wła­sną przyszłością.

Galak­tyka Kobiet” to spo­tka­nie bez­płatne. Można przyjść z klasą, z nauczy­cielką lub nauczy­cie­lem. Można z kole­żan­kami albo indy­wi­du­al­nie. Wyda­rze­nie trwa trzy godziny i obej­muje krót­kie wystą­pie­nia boha­te­rek oraz kame­ralne roz­mowy w pod­gru­pach. Całość odbywa się w pla­ne­ta­rium, co dodat­kowo gwa­ran­tuje nie­biań­ski nastrój i nie­zwy­kłą atmos­ferę. Choć w Galak­tyce rzą­dzą kobiety, spo­tka­nie nie jest zamknięte dla uczniów.

21 listo­pada, godz. 16.00

Pla­ne­ta­rium Cen­trum Nauki Kopernik

Wię­cej o naszych pre­le­gent­kach i Galak­tyce Kobiet znaj­dzie­cie na stronach:

Galak­tyka Kobiet oraz pro­filu Facebook.