Posts made in Listopad, 2019

Wspomnienie działalności Kazimierza Kordylewskiego

Posted by on 07 listopada 2019

Wspomnienie działalności Kazimierza Kordylewskiego

W sobotę, 12 paź­dzier­nika, w Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym Kró­lo­wej Jadwigi odbyło się Semi­na­rium poświę­cone dzia­łal­no­ści Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego. W domu Bog­dana Wszołka spo­tkali się dawni stu­denci i wycho­wan­ko­wie Pana Docenta w oso­bach Jerzego Kre­inera, Jerzego Machal­skiego, Adama Michalca i Grze­go­rza Sęka, przy­byli także jego syn Leszek, wnuk Marek i kil­koro dal­szych krew­nych. Z naszego obser­wa­to­rium oprócz A. Michalca i G. Sęka byli obecni jesz­cze Pań­stwo Monika i Łukasz Maślań­co­wie...

Read More

Wydarzenia na niebie – listopad 2019

Posted by on 01 listopada 2019

Wydarzenia na niebie – listopad 2019

Nie­wąt­pli­wie naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem astro­no­micz­nym na listo­pa­do­wym nie­bie będzie tran­zyt Mer­ku­rego. 11 listo­pada 2019, Mer­kury – naj­mniej­sza pla­neta Układu Sło­necz­nego będzie prze­miesz­czała się na tle tar­czy sło­necz­nej. Nie­stety niska pozy­cja Słońca na nie­bie powo­duje, że w Pol­sce będzie widoczny tylko począ­tek zjawiska. W listo­pa­dzie koń­czy się też sezon obser­wa­cyjny Jowi­sza i Saturna, ale za to zaczyna się okres widocz­no­ści Marsa i Mer­ku­rego przed wscho­dem Słońca....

Read More