Wydarzenia na niebie – grudzień 2019

Posted by on 29 listopada 2019

Wydarzenia na niebie – grudzień 2019

Gru­dzień więk­szo­ści koja­rzy się ze świę­tami Bożego Naro­dze­nia, ale jest to także mie­siąc naj­dłuż­szych nocy i począ­tek astro­no­micz­nej zimy.
W Wigi­lię Bożego Naro­dze­nia tra­dy­cyj­nie będziemy wypa­try­wać „pierw­szej gwiazdki”. Tym razem „pierw­szą gwiazdką” nie będzie gwiazda lecz pla­neta Wenus. Należy jej wypa­try­wać po zacho­dzie Słońca nad połu­dniowo-zachod­nim horyzontem.

Jesz­cze do połowy grud­nia mamy oka­zję obser­wo­wać Mer­ku­rego, który podob­nie jak Mars wid­nieje rano nad wschod­nim horyzontem.

Do 12 grud­nia Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna na wie­czor­nym nie­bie, a od 21 grud­nia pojawi się nad ranem.

Przy odro­bi­nie szczę­ścia będziemy mogli zoba­czyć mete­ory z roju Gemi­ni­dów, które są pozo­sta­ło­ścią po roz­pa­dzie pla­ne­to­idy (3200) Phaethon.

 

 

  • 4.12 – I kwa­dra Księżyca
  • 11.12 – Koniunk­cja Wenus i Saturna
  • 12.12 – Peł­nia Księżyca
  • 13/14.12 – Mak­si­mum roju Geminidów
  • 19.12 – Ostat­nia kwa­dra Księżyca
  • 22.12 – Począ­tek astro­no­micz­nej zimy (godzina 4:19)
  • 23.12 – Rano Księ­życ bli­sko Marsa
  • 26.12 – Nów Księżyca
  • 28.12 – Wie­czo­rem Księ­życ bli­sko Wenus

 

Pla­ne­to­idy – małe ciała nie­bie­skie o nie­re­gu­lar­nych kształ­tach i śred­ni­cach się­ga­ją­cych 1000 km. W więk­szo­ści krążą w pasie pla­ne­toid mie­dzy orbi­tami Marsa i Jowi­sza. Obec­nie zna­nych jest ponad 830 000 planetoid.

 

Janusz Nice­wicz