Kosmos w szkole, szkoła w Kosmosie

Posted by on 21 listopada 2019

Kosmos w szkole, szkoła w Kosmosie

Przed­się­wzię­cie zaczęło się w roku 2014 od jed­no­dnio­wych warsz­ta­tów, aby w roku 2019 dobić się sta­tusu peł­no­krwi­stej dwu­dnio­wej kon­fe­ren­cji. Widocz­nie tra­fiono z tema­tem i formą prze­kazu do nauczy­cieli z całej Pol­ski, bowiem w tego­rocz­nym spo­tka­niu wzięło udział nie­mal 100 osób, w tym Wiola Ogłoza, Tymon Kret­sch­mer i Grze­gorz Sęk z naszego Obserwatorium.

Tema­tem prze­wod­nim Kon­fe­ren­cji był Księ­życ i pod jego zna­kiem odbył się pierw­szy z wykła­dów. Dr Piotr Witek z Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN w War­sza­wie w zwarty i kla­rowny spo­sób prze­sta­wił cechy i wła­ści­wo­ści naszego natu­ral­nego sate­lity oraz omó­wił ideę powrotu do wypraw zało­go­wego na jego powierzchnię.

Kolejny punkt pro­gramu sta­no­wił zespół pię­ciu warsz­ta­tów mery­to­rycz­nych, opi­sa­nych hasłami:

 • Ener­gia z Kosmosu”,
 • Wypro­wadzka na Księżyc”,
 • Księ­ży­cowy ogród”,
 • (Kosmiczne) śmieci”,
 • Nie­pewna przyszłość”.

 

Hydro­po­nika jako spo­sób na poza­ziem­skie uprawy

 

Po warsz­ta­tach odbyło się pod­su­mo­wa­nie naszej aktyw­no­ści, które zajęło ponad godzinę. Ozna­cza to, że tema­tyka i spo­sób pro­wa­dze­nia zajęć przez mło­dych ani­ma­to­rów z Cen­trum Nauki Koper­nik dobrze się wstrze­liły w ocze­ki­wa­nia uczest­ni­ków Konferencji.

Sobot­nim popo­łu­dniem popu­la­ry­za­tor nauki i filo­zo­fu­jący fizyk z Kra­kowa dr Łukasz Lamża w wykła­dzie „Dla­czego i po co lecieć w Kosmos” w spo­sób pełen dygre­sji przed­sta­wił moż­li­wo­ści inter­dy­sy­pli­nar­nego podej­ścia do tema­tyki eks­plo­ra­cji Kosmosu.

 

Łukasz Lamża, wykła­dowca z Krakowa

 

Wykład wywo­łał spory oddźwięk wśród słu­cha­czy, zatem dys­ku­sja, która się po nim wywią­zała, miała gorący przebieg.

 

Mój głos w dyskusji

 

Po dys­ku­sji podzie­li­li­śmy się na dwie grupy, z któ­rych pierw­sza obej­rzała pro­jek­cję filmu peł­no­me­tra­żo­wego „Antro­po­cen: epoka czło­wieka”, zaś druga, znacz­nie licz­niej­sza, udała się do budynku Pla­ne­ta­rium „Niebo Koper­nika” na seans poświę­cony podró­żom międzygwiezdnym.

Prze­sta­wie­nie zegar­ków o jedną godzinę wstecz, jakie doko­nało się w nocy z soboty na nie­dzielę, dało szansę tym uczest­ni­kom Kon­fe­ren­cji, a była ich spora grupa, któ­rzy kon­ty­nu­owali roz­mowy jesz­cze długo po zakoń­cze­niu pierw­szego dnia. Nie­dzielne zaję­cia zaczęły się od trzy­go­dzin­nych warsz­ta­tów meto­dycz­nych pro­wa­dzo­nych pod hasłem „O co pytamy, kiedy zada­jemy pyta­nia”. Auto­re­flek­sja nad tym tema­tem przyda się każ­demu, kto pra­cuje z mło­dzieżą w epoce galo­pu­ją­cych zmian nie tylko języ­ko­wych ale też men­tal­nych, wyni­ka­ją­cych choćby z powszech­nego uży­wa­nia Inter­netu. To było zna­czące doświad­cze­nie nawet dla nauczy­cieli o dłu­gim stażu pracy w szkole.

 

Roz­mowy, cią­gle rozmowy

 

W trak­cie prze­rwy obia­do­wej udało nam się jesz­cze dostać na chwilę na teren wysta­wowy CNK, aby odwie­dzić sta­no­wi­sko, na któ­rym metodą cie­niową poka­zy­wane są ruchy powie­trza – tym tema­tem od jakie­goś czasu zaj­mują się bowiem ucznio­wie Pana Tymona Kretschmera.

 

Sta­no­wi­sko do wizu­ali­za­cji ruchu cie­płego powietrza

 

Wresz­cie wcze­snym popo­łu­dniem swoją szansę otrzy­mało dwa­na­ścioro nauczy­cieli – uczest­ni­ków Kon­fe­ren­cji, któ­rzy zgło­sili się do pro­wa­dze­nia tak zwa­nych „minu­tek edu­ka­tor­skich”. W ich trak­cie mogli w bar­dzo zwar­tej for­mie przed­sta­wić pozo­sta­łym swoje pomy­sły i osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie edu­ka­cji kosmicz­nej. A oto w porządku alfa­be­tycz­nym pełna lista wystę­pu­ją­cych wraz z tytu­łami ich opracowań:

 1. Anna Bukie­wicz-Szul – “World Space Week Wro­cław, amba­sa­do­ro­wa­nie w ESERO, pro­jekty kosmiczno-astro­no­miczne w szko­łach, Kosmos w CERN”.
 2. Robert Góra – “Dzia­łal­ność popu­la­ry­zu­jąca astro­no­mię, orga­ni­za­cja i pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów astro­no­micz­nych dla mło­dzieży, wielka wyprawa astro­no­miczna na Teneryfę”.
 3. Agnieszka Gór­ska-Pukow­nik – “Warsz­taty przy­rod­ni­cze, fizyczne i astro­no­miczne dla dzieci przed­szkol­nych i szkolnych”.
 4. Joanna Grecka-Otremba – “Orga­ni­za­cja Dni Astro­no­mii w szkole”.
 5. Michał Kazi­mier­czak – “Foto­gra­fia powierzchni Księ­życa z sate­lity EBB w pro­gra­mie Grail-Moon­KAM. Pla­ne­to­bus – wizyta i organizacja”.
 6. Mag­da­lena Maszew­ska – “O astro­no­mii w cen­trum nauki na przy­kła­dzie Hevelianum”.
 7. Sła­wo­mir Mier­nicki – “Pla­ne­ta­rium Niebo Prusa”.
 8. Grze­gorz Sęk – “Nazew­nic­two księ­ży­cowe jako zwier­cia­dło naszej kul­tury, akty­wi­za­cyjne metody stu­dio­wa­nia topo­gra­fii Księ­życa – | Mozaika lunarna |”
 9. Seba­stian Sober­ski – “Kosmos w sieci, wyda­rze­nia i projekty”.
 10. Kry­styna Tobias-Lanc­mań­ska – “Warsz­taty dedy­ko­wane uczniom i rodzi­com pt. “Budowa osłony termicznej””.
 11. Grze­gorz Woje­woda – “Poszu­ki­wa­nie planetoid”.
 12. Miro­sława Żołna – “O misjach EarthKAM”.

 

Jak powią­zać Księ­życ z nauką historii?

 

 

Całej impre­zie towa­rzy­szyła wystawa astro­fo­to­gra­fii Pio­tra Potępy, Michała Kałuż­nego i Marka Nikodema.

 

Wystawa astro­fo­to­gra­ficzna

 

Działo się tak wiele, że jesz­cze przez jakiś czas w naszych gło­wach odzy­wać się będą echa minio­nej Kon­fe­ren­cji, ale już teraz szy­ku­jemy się na wyda­rze­nie podob­nej klasy w następ­nym roku.

 

A to już było

 

Pod­su­mo­wa­nie całej Kon­fe­ren­cji w wyko­na­niu Justyny Śre­dziń­skiej i Alek­san­dra Jasiaka domknęło tego­roczny pro­gram. Należy jesz­cze wymie­nić tych, któ­rych wysi­łek i praca przy­nio­sły takie piękne owoce – to Ali­cja Rygiel i Mar­cin Gołę­biew­ski z Pol­skiego Biura Edu­ka­cji Kosmicz­nej ESERO.

 

Zbio­rowe zdję­cie uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji „Kosmos w Szkole” w roku 2019

 

Grze­gorz Sęk