Posts made in maj, 2017

Edukacja dotyczy wszystkich

Posted by on 11 maja 2017

Edukacja dotyczy wszystkich

Popu­la­ry­za­cja astro­no­mii rów­nież. Nawet osoby z dys­funk­cjami – nie­wi­dzące, nie­do­wi­dzące, nie­sły­szące, z wadami narzą­dów ruchu, a także doro­śli i dzieci z zabu­rze­niami roz­wo­jo­wymi odwie­dzają nasze Obser­wa­to­rium w nadziei na sko­rzy­sta­nie z ofe­ro­wa­nych poka­zów, pre­lek­cji i sean­sów pla­ne­ta­ryj­nych. Z roku na rok takich grup będzie wię­cej, bowiem coraz sze­rzej otwie­rają się drzwi szkół spe­cjal­nych, domów opieki czy też pla­có­wek dzien­nego pobytu, nie­stety rośnie także liczba dzieci...

Read More

GS: Przez ćwiczenie do mistrzostwa | GN: V 2017

Posted by on 10 maja 2017

GS: Przez ćwiczenie do mistrzostwa | GN: V 2017

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, maj 2017 Nie ma kró­lew­skiej drogi do osią­gnię­cia naj­wyż­szych umie­jęt­no­ści w sztuce prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy. Jedyny spo­sób to mozolna praca, dosko­na­le­nie warsz­tatu, pod­pa­try­wa­nie naj­lep­szych w tym rze­mio­śle. Oka­zję do tego dał nam udział w dzie­wią­tej Kon­fe­ren­cji „Inte­rak­cja – Inte­gra­cja” połą­czo­nej tym razem warsz­ta­tami wyko­ny­wa­nia sean­sów w Pla­ne­ta­rium. Całość trwała 4 dni a zaję­cia odby­wały się w war­szaw­skim Cen­trum Nauki Kopernik. Pię­cioro...

Read More

Studenci z AGH potrzebują naszej pomocy!!

Posted by on 06 maja 2017

Studenci z AGH potrzebują naszej pomocy!!

Tekst o takim tytule zna­lazł się nie­dawno na blogu Obser­wa­to­rium i choć od pew­nego czasu – w postaci “Blo­go­wych uryw­ków” – infor­mu­jemy o cie­ka­wych wpi­sach Auto­rów bloga, tym razem wia­do­mość z niego zasłu­guje na szcze­gólną uwagę.       Niech o spra­wie opo­wie­dzą tytu­łowi stu­denci Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej im. Sta­ni­sława Sta­szica w Kra­ko­wie. Obej­rzyj­cie mate­riał filmowy:     Inter­dy­scy­pli­narny, stu­dencki zespół AGH Space Sys­tems zapro­jek­to­wał...

Read More

Spojrzenie w majowe niebo 2017

Posted by on 06 maja 2017

Spojrzenie w majowe niebo 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, maj 2017 „Idzie lasem maj, dookoła istny raj” - w związku z tym przy­sło­wiem chcie­li­by­śmy, aby wio­sen­nie, zie­lono i  kwit­nąco było zawsze, więc życzmy sobie  dużo bez­chmur­nego nieba, bowiem fir­ma­ment – przy coraz to krót­szych nocach – szy­kuje nam prze­różne niespodzianki. Słońce, o małej aktyw­no­ści magne­tycz­nej, póź­nym wie­czo­rem 20.V. o godz. 22.31 przej­dzie ze znaku Byka w znak Bliź­niąt. Nadal mozol­nie wznosi się po Eklip­tyce, coraz to wyżej ponad...

Read More

Spacerkiem po nieboskłonie” | maj 2017

Posted by on 06 maja 2017

„Spacerkiem po nieboskłonie” | maj 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Niepołomicka W tym mie­siącu, gdzieś koło połowy maja, coraz to póź­niej robi się ciemno, kon­ty­nu­ujemy wie­czorny spa­cer po niebie. Po godzi­nie 22, jeśli spoj­rzymy na połu­dniowo – zachod­nią część nieba, gdzie mie­siąc temu odwie­dzi­li­śmy gwiaz­do­zbiory Raka,  Lwa i Małego Lwa z gro­madą kuli­stą NGC 2419, zawie­ra­jącą ponad milion gwiazd, która to obiega Drogę Mleczną. Nato­miast nasza Galak­tyka, w maju widoczna jest nisko nad hory­zon­tem  po pół­noc­nej stro­nie nieba, co zna­ko­mi­cie...

Read More

VII Letnia Szkoła Polskiego Oddziału EAAE 2017

Posted by on 04 maja 2017

VII Letnia Szkoła Polskiego Oddziału EAAE 2017

VII LETNIA SZKOŁA POLSKIEGO ODDZIAŁU EAAE 2017 (Sum­mer School 2017) Orle, 27 – 30 czerwca 2017   Pol­ski Oddział Euro­pean Asso­cia­tion for Astro­nomy Edu­ca­tion wspól­nie z Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na kolejną – już siódmą – Let­nią Szkołę Astronomiczną. Orga­ni­zu­jemy ją przede wszyst­kim z myślą o nauczy­cie­lach oraz innych oso­bach chcą­cych dosko­na­lić metody naucza­nia astro­no­mii i roz­wi­jać swoje wła­sne umie­jęt­no­ści w tej dzie­dzi­nie. Zapra­szamy rów­nież...

Read More

Konstruowanie marzeń” w Obserwatorium

Posted by on 04 maja 2017

“Konstruowanie marzeń” w Obserwatorium

27 kwiet­nia 2017 roku Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne stało się miej­scem bar­dzo twór­czego i kon­struk­tyw­nego wyda­rze­nia. W ramach pro­jektu „Kon­struk­to­rzy Marzeń” odwie­dzili nas tre­ne­rzy z war­szaw­skiego Cen­trum Nauki Koper­nik. Pod ich czuj­nym okiem grupa 20 nauczy­cieli z całej połu­dniowo-wschod­niej Pol­ski miała oka­zję zmie­rzyć się z manu­al­nymi i pro­jek­to­wymi wyzwaniami. Wpro­wa­dze­niem do warsz­ta­tów był wykład wygło­szony przez Pana Domi­nika Kanię, pre­zesa formy Woodward Poland, któ­rej sie­dziba...

Read More

Z Pliniuszem pod rękę

Posted by on 03 maja 2017

Z Pliniuszem pod rękę

Co powie­cie na spa­cer z wiel­kim eru­dytą, pisa­rzem i zdol­nym organizatorem? Gaius Pli­nius Secun­dus, zwany Star­szym, uwa­żany jest za ojca ency­klo­pe­dy­zmu. Ucho­dzi także za pre­kur­sora poję­cia per­spek­tywy, pisząc, że na jed­nym z ana­li­zo­wa­nych dzieł „pio­run wycho­dzi z obrazu”. Ale poka­zał także obli­cze wraż­li­wego człowieka. Będąc już wie­ko­wym, nie wahał się nara­zić życie, aby rato­wać przy­ja­ciół, zagro­żo­nych skut­kami wybu­chu wul­kanu. W tym celu bez waha­nia wyru­szył małym sta­tecz­kiem...

Read More

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 02 maja 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

  Nowy sprzęt, nowe moż­li­wo­ści oraz jakość obser­wa­cji astro­no­micz­nych w Nie­po­ło­mi­cach. Na razie tylko test. Zerknijcie!

Read More