Studenci z AGH potrzebują naszej pomocy!!

Posted by on 06 maja 2017

Studenci z AGH potrzebują naszej pomocy!!

Tekst o takim tytule zna­lazł się nie­dawno na blogu Obser­wa­to­rium i choć od pew­nego czasu – w postaci “Blo­go­wych uryw­ków” – infor­mu­jemy o cie­ka­wych wpi­sach Auto­rów bloga, tym razem wia­do­mość z niego zasłu­guje na szcze­gólną uwagę.

 

 

 

Niech o spra­wie opo­wie­dzą tytu­łowi stu­denci Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej im. Sta­ni­sława Sta­szica w Kra­ko­wie. Obej­rzyj­cie mate­riał filmowy:

 

 

Inter­dy­scy­pli­narny, stu­dencki zespół AGH Space Sys­tems zapro­jek­to­wał i zbu­do­wał lądow­nik pla­ne­tarny mający symu­lo­wać misję eks­plo­ra­cji atmos­fery Wenus.

Pro­jekt ten bie­rze udział we współ­or­ga­ni­zo­wa­nym przez NASA kon­kur­sie Can­Sat Com­pe­ti­tion. Jest to kon­kurs, który w 2015 roku grupa ta wygrała, a teraz jej człon­ko­wie pra­gną ponow­nie zawal­czyć o mistrzow­ski tytuł.
Jed­nakże, aby móc poje­chać do Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ryki i wziąć udział w zawo­dach – zespół potrze­buje wspar­cia finansowego.

Zbiórka pro­wa­dzona jest w opar­ciu o plat­formą crowd­fun­din­gową (crowd­fun­ding to finan­so­wa­nie spo­łecz­no­ściowe) – PolakPotrafi.pl

 

Akcja pro­wa­dzona jest pod adresem:
AGH Space Sys­tems na Nasa Can­Sat Com­pe­ti­tion w USA

- pod któ­rym znaj­dzie­cie wszyst­kie szcze­góły pro­jektu, osią­gnię­cia zespołu i pozna­cie tych nie­sa­mo­wi­tych ludzi.

Zbiórka pro­wa­dzona jest do godziny 19:00 – 30 maja 2017 roku. Zespół musi zebrać 22 000 złotych.

 

A dla­czego nie?!  🙂  Pomóżmy im!