Konstruowanie marzeń” w Obserwatorium

Posted by on 04 maja 2017

“Konstruowanie marzeń” w Obserwatorium

27 kwiet­nia 2017 roku Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne stało się miej­scem bar­dzo twór­czego i kon­struk­tyw­nego wyda­rze­nia. W ramach pro­jektu „Kon­struk­to­rzy Marzeń” odwie­dzili nas tre­ne­rzy z war­szaw­skiego Cen­trum Nauki Koper­nik. Pod ich czuj­nym okiem grupa 20 nauczy­cieli z całej połu­dniowo-wschod­niej Pol­ski miała oka­zję zmie­rzyć się z manu­al­nymi i pro­jek­to­wymi wyzwaniami.

Wpro­wa­dze­niem do warsz­ta­tów był wykład wygło­szony przez Pana Domi­nika Kanię, pre­zesa formy Woodward Poland, któ­rej sie­dziba mie­ści się w Nie­po­ło­mic­kiej Stre­fie Inwe­sty­cyj­nej. W trak­cie bar­dzo cie­ka­wego wystą­pie­nia pozna­li­śmy sche­mat pro­jek­to­wa­nia nowych roz­wią­zań inży­nier­skich, sto­so­wany w tym przed­się­bior­stwie oraz zasady obo­wią­zują na każ­dym z eta­pów. Bar­dzo war­to­ściowe były infor­ma­cje doty­czące spo­so­bów, w jakie można zwięk­szyć szansę na sku­teczne zre­ali­zo­wa­nie kon­kret­nego pomysłu.

Kolej­nym eta­pem spo­tka­nia były warsz­taty poświę­cone aktyw­nym meto­dom pracy – zamiast sku­piać się na pod­ręcz­ni­kach, zmie­rzy­li­śmy się z pro­jek­to­wa­niem i wyko­ny­wa­niem sta­cji mete­oro­lo­gicz­nej, modelu Układu Sło­necz­nego oraz wagi szal­ko­wej; a to wszystko jedy­nie z wyko­rzy­sta­niem naj­prost­szych narzę­dzi i w opar­ciu o mate­riały takie jak pla­sti­kowe butelki, kar­tony, dykta, drew­niane listewki, drut. Oka­zało się, że dla czę­ści nauczy­cieli była to pierw­sza oka­zja w życiu by użyć piły ręcz­nej lub wier­tarki. Mimo to, efekty pracy były bar­dzo ciekawe.

Po krót­kiej prze­rwie roz­po­czę­li­śmy dys­ku­sję o tym, w jaki spo­sób można sto­so­wać w codzien­nej pracy z uczniem metody oparte o kon­stru­owa­nie. Bio­rąc pod uwagę, że wśród zgro­ma­dzo­nych byli obecni nauczy­ciele pra­cu­jący na każ­dym eta­pie eta­pie edu­ka­cyj­nym (od przed­szkola do szkoły śred­niej), była to świetna oka­zji do wymiany myśli i pomy­słów, które póź­niej dosto­so­wy­wa­li­śmy do indy­wi­du­al­nych warun­ków pracy.

Drugą zasad­ni­czą czę­ścią „Kon­struk­to­rów Marzeń” były zaję­cia, jakie tre­ne­rzy z Cen­trum Nauki Koper­nik popro­wa­dzili dla uczniów uczęsz­cza­ją­cych na zaję­cia w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym. Tu też działa się praw­dziwa inży­nie­ria, gdyż budo­wa­li­śmy takie samoloty:

 

Zarówno dzieci, jak i rodzice z wiel­kim zapa­łem zabrali się do wyko­ny­wa­nia samo­lo­tów i mimo sto­sun­kowo dużej trud­no­ści zada­nia, nie­któ­rym się udało.

 

 

 

 

 

 

 

Wyda­rze­nie należy uznać za zde­cy­do­wa­nie udane i wszystko wska­zuje na to, że nie była to ostat­nia wizyta CN Koper­nik w Niepołomicach.
Jeśli ktoś prze­ga­pił warsz­taty w MOA, ma jesz­cze oka­zję wybrać się na kolejne: „Kon­struk­to­rzy Marzeń” zja­wią się jesz­cze w nastę­pu­ją­cych miejscach:

  • Cen­trum Nowo­cze­sno­ści Młyn Wie­dzy (15 maja),
  • Poli­tech­nice Łódz­kiej (18 maja),
  • Poli­tech­nice Wro­cław­skiej (23 maja).

 

 

Szy­mon Pitek
orga­ni­za­tor wyda­rze­nia „Kon­struk­to­rzy Marzeń” w Niepołomicach
nauczy­ciel MOA