GS: Przez ćwiczenie do mistrzostwa | GN: V 2017

Posted by on 10 maja 2017

GS: Przez ćwiczenie do mistrzostwa | GN: V 2017

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, maj 2017

Nie ma kró­lew­skiej drogi do osią­gnię­cia naj­wyż­szych umie­jęt­no­ści w sztuce prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy. Jedyny spo­sób to mozolna praca, dosko­na­le­nie warsz­tatu, pod­pa­try­wa­nie naj­lep­szych w tym rze­mio­śle. Oka­zję do tego dał nam udział w dzie­wią­tej Kon­fe­ren­cji „Inte­rak­cja – Inte­gra­cja” połą­czo­nej tym razem warsz­ta­tami wyko­ny­wa­nia sean­sów w Pla­ne­ta­rium. Całość trwała 4 dni a zaję­cia odby­wały się w war­szaw­skim Cen­trum Nauki Kopernik.
Pię­cioro pra­cow­ni­ków naszego Obser­wa­to­rium pil­nie pra­co­wało, uczest­ni­cząc w wykła­dach, warsz­ta­tach i ćwi­cze­niach. Zaczęło się od haka­tonu – kil­ku­dzie­się­cio­go­dzin­nego mara­tonu, któ­rego celem było przy­go­to­wa­nie zupeł­nie nowych sean­sów pla­ne­ta­ryj­nych. Zostały pod­dane oce­nie w trak­cie publicz­nego pokazu, jaki odbył się póź­nym wie­czo­rem po dru­gim dniu Kon­fe­ren­cji w sali Pla­ne­ta­rium niebo Kopernika.

Praca w gru­pach przy­nio­sła zna­ko­mite efekty, a sam pokaz una­ocz­nił widzom, jak bar­dzo róż­nie można opra­co­wać banalny zda­wało by się temat zwią­zany z obiek­tami astro­no­micz­nymi. Zaś w trak­cie  warsz­ta­tów i dys­ku­sji, jakie toczyły się w kilku salach rów­no­cze­śnie, zma­ga­li­śmy się z wie­loma nowymi dla nas pro­ble­mami. Przy­to­czę tu tylko kilka z nich: orga­ni­zo­wa­nie wystaw inte­rak­tyw­nych, pro­jek­to­wa­nie eks­po­zy­cji ple­ne­ro­wych, korzy­sta­nie z naj­now­szych osią­gnięć nauki w sze­rze­niu wie­dzy, zma­ga­nie się z sytu­acjami kry­zy­so­wymi, jakie mogą się zda­rzyć i zda­rzają się w cza­sie publicz­nych wystę­pów, pro­jek­to­wa­nie nowych poka­zów na bazie ist­nie­ją­cych doświad­czeń i jesz­cze wiele innych.
Nie bra­kło zagad­nień zwią­za­nych z pozy­ski­wa­niem fun­du­szy, dys­ku­to­wano także nad tym, jak sku­tecz­nie pre­zen­to­wać tema­tykę naukową przy pomocy środ­ków komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej. Ponie­waż nasze Obser­wa­to­rium jest także człon­kiem orga­ni­za­cji SPiN – Spo­łe­czeń­stwo i Nauka, będą­cej orga­ni­za­to­rem Kon­fe­ren­cji, nasi nauczy­ciele uczest­ni­czyli w wybo­rach nowego sekre­ta­riatu organizacji.

Kolejna, jubi­le­uszowa Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się w Kato­wi­cach, gdyż chęć jej gosz­cze­nia zgło­sił Uni­wer­sy­tet Ślą­ski. Nauczy­cieli MOA na pewno tam nie zabrak­nie, zarówno wśród kur­san­tów, jak też wśród mode­ra­to­rów. Otwie­rają się bowiem dla naszego Obser­wa­to­rium nowe pola moż­li­wo­ści zwią­zane z posze­rze­niem oferty edu­ka­cyj­nej i uczy­nie­niem jej bar­dziej atrak­cyjną dla coraz szer­szego kręgu odbiorców.

 

Przed sean­sem w Pla­ne­ta­rium Niebo Kopernika

 

Ćwi­cze­nia w trud­nej sztuce pro­jek­to­wa­nia Ogrodu Doświadczeń