VII Letnia Szkoła Polskiego Oddziału EAAE 2017

Posted by on 04 maja 2017

VII Letnia Szkoła Polskiego Oddziału EAAE 2017

VII LETNIA SZKOŁA POLSKIEGO ODDZIAŁU EAAE 2017
(Sum­mer School 2017)

Orle, 27 – 30 czerwca 2017

 

Pol­ski Oddział Euro­pean Asso­cia­tion for Astro­nomy Edu­ca­tion wspól­nie z Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na kolejną – już siódmą – Let­nią Szkołę Astro­no­miczną.

Orga­ni­zu­jemy ją przede wszyst­kim z myślą o nauczy­cie­lach oraz innych oso­bach chcą­cych dosko­na­lić metody naucza­nia astro­no­mii i roz­wi­jać swoje wła­sne umie­jęt­no­ści w tej dzie­dzi­nie. Zapra­szamy rów­nież wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych astro­no­mią i obser­wa­cjami noc­nego i dzien­nego nieba.

VII Let­nia Szkoła odbę­dzie się w dniach od wtorku 27 do piątku 30 czerwca w Sta­cji Tury­stycz­nej Orle poło­żo­nej wysoko w Izer­skim Parku Ciem­nego Nieba.
W pro­gra­mie prze­wi­dziane są – jak zwy­kle – wykłady pro­fe­sjo­nal­nych astro­no­mów, warsz­taty oraz obser­wa­cje nieba, kiedy tylko pogoda na to pozwoli. Uczest­nicy będą mieli dostęp do bogato wypo­sa­żo­nej pra­cowni astro­no­micz­nej (tele­skopy, apa­raty foto­gra­ficzne, laptopy).

Udział w Szkole jest bez­płatny, trzeba jed­nak opła­cić na miej­scu koszty utrzy­ma­nia, przede wszyst­kim noc­legi (dla uczest­ni­ków szkoły są po 35 lub 50 zł). Można noco­wać we wła­snym namio­cie (10 zł za noc). W bufe­cie można zama­wiać wyży­wie­nie cało­dzienne lub wedle życze­nia. Skle­pów w oko­licy nie ma.

Gorąco zachę­camy do zabra­nia ze sobą lub wypo­ży­cze­nia w Jaku­szy­cach albo w Orlu rowe­rów, gdyż pla­no­wana jest misja badaw­cza do Plu­tona na Pola­nie Izer­skiej i Eris na Stogu. Dłu­gość trasy to ponad 11 kilo­me­trów, oprócz kolej­nych obiek­tów Układu Sło­necz­nego odwie­dzimy także wieżę wido­kową na Smerku po cze­skiej stro­nie granicy.

 

Osoby pra­gnące wziąć udział w VII Let­niej Szkole muszą wypeł­nić for­mu­larz zgło­sze­niowy (do pobra­nia TUTAJ) i ode­słać wypeł­niony na adres obserwatorium(małpa)wp.pl

 

Rela­cje z poprzed­nich szkół są na pod­stro­nie Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego II LO w Gło­go­wie. Wszel­kie pyta­nia  rów­nież pro­simy wysy­łać na powyż­szy adres e‑mail.

 

Za orga­ni­za­to­rów -
Ludwik Lehman
obserwatorium(małpa)wp.pl

Grze­gorz Sęk
gsek(małpa)moa.edu.pl, tel. 608–431-106