KONKURS! Zaprojektuj maskotkę Obserwatorium!

Posted by on 04 października 2016

KONKURS! Zaprojektuj maskotkę Obserwatorium!

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach ogła­sza kon­kurs dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych z całej Pol­ski na maskotkę MOA.

 

 

 

 

Celem kon­kursu jest zapro­jek­to­wa­nie postaci, która sta­nie się maskotką Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach. Maskotka powinna nawią­zy­wać do tra­dy­cji i dzia­łal­no­ści MOA.

(Pod­po­wia­damy – źró­dłem tych infor­ma­cji są nasze strony inter­ne­towe oraz blog).

 

Prace należy prze­słać na adres:

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astronomiczne
ul. Miko­łaja Koper­nika 2, 32–005 Niepołomice,

w ter­mi­nie do dnia 12 lutego 2017 roku z dopiskiem:

Kon­kurs na pro­jekt maskotki MOA”.

Decy­duje data stem­pla pocztowego.

 

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje i for­mu­larz zgło­sze­niowy – patrz: regu­la­min.

Ogło­sze­nie wyni­ków nastąpi 20 lutego 2017 roku.

Dodat­ko­wych infor­ma­cji udziela koor­dy­na­tor kon­kursu – Janusz Nicewicz,
e‑mail: jnicewicz@USUŃ_TOmoa.edu.pl