Nowa strona Obserwatorium!

Posted by on 14 października 2016

Nowa strona Obserwatorium!

Dzi­siaj ten dzień, tak zwany “Dzień Nauczy­ciela” – a w związku z nim Obser­wa­to­rium ma dla wszyst­kich prezent!

 

Naresz­cie JEST! Nowa strona inter­ne­towa Obser­wa­to­rium w Niepołomicach!

Gdy ją two­rzy­li­śmy przy­świe­cała nam myśl aby była ona przej­rzy­sta, lekka i przy­ja­zna Czy­tel­ni­kowi. Nie potrze­bu­jemy “wodo­try­sków” oraz “szkła i aluminium” 🙂

Przede wszyst­kim – chcemy uła­twić zna­le­zie­nie potrzeb­nych Pań­stwu infor­ma­cji – zarówno Nauczy­cie­lom, któ­rzy pla­nują przy­je­chać do nas ze swoją klasą, jak rów­nież Rodzi­com, chcą­cym zapi­sać dzieci na zaję­cia, a także Gościom indy­wi­du­al­nym, z pra­gnie­niem pozna­nia noc­nego nieba.

Zaczy­namy nie­jako od początku. Infor­ma­cje, wpisy, foto­gra­fie, które zamiesz­cza­li­śmy w ciągu wielu ostat­nich lat nadal pozo­stają dostępne, ale umie­ści­li­śmy je w osob­nym miej­scu, w archi­wum nazwa­nym “Kro­nika WWW. Odno­śniki do wcze­śniej­szych wer­sji strony znaj­dują się w menu “Obser­wa­to­rium”.

Od teraz wszel­kie sprawy Obser­wa­to­rium pre­zen­tu­jemy w nowej for­mie i w nowej sza­cie gra­ficz­nej. Warto przy­glą­dać się zajaw­kom nowych tre­ści, które poja­wiać się będą w rucho­mym bane­rze na stro­nie głów­nej oraz regu­lar­nie spraw­dzać zakładkę “Aktu­al­no­ści” w głów­nym menu strony!

 

Na koniec mała prośba…
Już tak bar­dzo, naprawdę bar­dzo chcie­li­śmy pochwa­lić się nową stroną, że udo­stęp­niamy ją Pań­stwu w for­mie nieco nie­do­koń­czo­nej… Wiemy, że nie jest to pro­fe­sjo­nalne, ale bra­ku­jące ele­menty uzu­peł­niamy na bie­żąco, a chęć korzy­sta­nia z nowej formy pre­zen­ta­cji Obser­wa­to­rium jest sil­niej­sza od wszystkiego! 🙂

Pro­simy zatem o chwilkę cier­pli­wo­ści, a w razie potrzeby o korzy­sta­nie z poprzed­niej wer­sji witryny – jeśli cze­goś nie znajdą Pań­stwo na tej nowej.

Bar­dzo dzię­ku­jemy i zapraszamy!