IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Posted by on 04 października 2016

IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie – warsztaty astronomiczne”

 

Uwaga – lista wykła­dów i refe­ra­tów jest już kom­pletna, ale nadal zachę­camy do wzię­cia udziału w cha­rak­te­rze słuchaczy.

Lista miejsc noc­le­go­wych – zamknięta (17.X.2016)

 

 

 

W dniach od 21 do 23 paź­dzier­nika 2016 roku (pią­tek-nie­dziela) orga­ni­zu­jemy w Nie­po­ło­mi­cach kolejną, już IX Mię­dzy­na­ro­dową Kon­fe­ren­cję poświę­coną naucza­niu astronomii.

Uczest­ni­czyć w niej będą astro­no­mo­wie i nauczy­ciele ze Sło­wa­cji, Ukra­iny i Pol­ski oraz stu­denci i nasi uczniowie.

Współ­or­ga­ni­za­to­rami Kon­fe­ren­cji i jej głów­nymi spon­so­rami są:
Rada Mia­sta i Gminy Niepołomice,
Pol­skie Towa­rzy­stwo Astronomiczne,
Pol­skie Towa­rzy­stwo Miło­śni­ków Astronomii,
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Niepołomicach,
Sto­wa­rzy­sze­nie ASTROTUR MOA,
Fun­da­cja im. Prof. T. Jarzębowskiego,
Fun­da­cja „Zamek Królewski”,
Dyrek­cja Zespołu Szkół w Niepołomicach,
Mało­pol­ski Bank Spół­dziel­czy w Wieliczce.

Bur­mistrz Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice mgr inż. Roman Ptak objął patro­na­tem hono­ro­wym naszą Konferencję.

 

W cza­sie Kon­fe­ren­cji prze­wi­du­jemy kilka refe­ra­tów prze­glą­do­wych z krótką dys­ku­sją wygło­szo­nych przez astro­no­mów pol­skich w każ­dej sesji oraz krót­kie komu­ni­katy astro­no­miczne uczestników.
W Warsz­ta­tach  –  tema­tyka  popu­la­ry­za­cji i dydak­tyki astro­no­mii w salach kom­pu­te­ro­wych Szkoły.
Wstęp na wykłady jest wolny dla nauczy­cieli lokal­nych szkół, mło­dzieży szkol­nej, stu­den­tów, gości i sym­pa­ty­ków MOA.

Zapra­szamy do udziału w konferencji.
Lokalny Komi­tet Orga­ni­za­cyjny: dr Adam Micha­lec, mgr Urszula Biernat

 

 

Pro­gram Konferencji

Dzień I – 21.X.  (pią­tek)

Od 14.30  Foyer sali kon­fe­ren­cyj­nej.  Spo­tka­nia, dyskusje.

15.00 – Roz­po­czę­cie Kon­fe­ren­cji –  Sala im. Lecha Wałęsy w Zamku Królewskim

Patry­cja Pakoń­ska (10′) – Infor­ma­cja o Cen­trum Nauki Hewelianum.
Danuta Binko (15′) – Jak zain­te­re­so­wać  gim­na­zja­li­stów  astronomią?
Jerzy Kuczyń­ski (20′) – Zja­wi­sko Dop­plera, proca grawitacyjna.
Seba­stian Sober­ski  (15′) – Kosmiczne moż­li­wo­ści, OMSA, ESO Camp.

16.05 – Uro­czy­ste otwar­cie Konferencji
16.15 – Szy­mon Cha­rzyń­ski – Co to jest pro­mie­nio­wa­nie  grawitacyjne?
16.45 – Ivan Andro­nov, Kate­ryna Andrych, Lidiia Chi­na­rova, Mariia Tka­chenko – Odkry­cia gwiazd zmien­nych i ich wstępne bada­nie. Jak zna­leźć ich okres i obli­czyć krzywą zmian blasku.
17.15 – Edwin Wnuk – Euro­pej­ski sys­tem wykry­wa­nia i śle­dze­nia obiek­tów satelitarnych.

17.45 – 18.15 prze­rwa kawowa

18.15 – Agnieszka Krysz­czyń­ska – Pierw­sze obser­wa­cje fal grawitacyjnych.
18.45 – Vla­di­slava Mar­sa­kova, Kate­ryna Andrych - Naucza­nie  mło­dzieży roz­wią­zy­wa­nia zadań z astro­no­mii, oraz ich przy­go­to­wy­wa­nie do udziału w olim­pia­dach  astronomicznych.
19.15 – Marek Jam­rozy – Radio­astro­no­mia – złoty wiek.
19.45 – Bar­tło­miej  Zakrzew­ski  – Niebo nad Sopli­co­wem, czyli co widzieli słu­cha­cze Woj­skiego.
20.00  – Hen­ryk Bran­ce­wicz – pod­su­mo­wa­nie dnia
20.30 – 24.00 – Pik­nik naukowy pod gwiaz­dami w MOA.

Dzień II –  22.X.  (sobota) Zespół Szkół, Plac Kazi­mie­rza Wiel­kiego 1

Warsz­taty kom­pu­te­rowe – I
09.00 – 10.00 – Grupa A
10.15 – 11.15 – Grupa B
Janusz Nice­wicz  –  Przy­go­to­wa­nia pre­zen­ta­cji:  World Wide Tele­scope,  Prezi
09.00 – 10.00 – Grupa B
10.15 – 11.15 – Grupa A
Seba­stian Kurow­ski  – Obser­wa­cje radiowe na 1420 MHz – tele­skop 3m, OAUJ.

11.15 – 11.30 – prze­rwa kawowa, foyer Zespołu  Szkół i tam wykłady

11.30 – 11.45 – Kata­rzyna Ksią­żek – Praca na tele­sko­pie robo­tycz­nym,  Wir­tu­alna Aka­de­mia Astronomii.
11.45 – 12.30  – Maciej Miko­ła­jew­ski – “Ura­nia” w przeded­niu stu­le­cia: dwu­mie­sięcz­nik, por­tal, Astronarium.

13.00 – 14.00 – Lunch w Zamku – Kom­nata Rycer­ska,  a dla zainteresowanych:
14.15 – 15.15 – Wizyta w Muzeum w Zamku lub w Mało­pol­skim Cen­trum Dźwięku i Słowa.

Warsz­taty kom­pu­te­rowe – II
15.30 – 16.30 – Grupa A
16.45 – 17.45 – Grupa B
Janusz Nice­wicz  – Przy­go­to­wa­nia pre­zen­ta­cji:  Power Point, Beamer.
15.30 – 16.30 – Grupa B
16.45 – 17.45 – Grupa A
Grze­gorz Sęk – Zdal­nie ste­ro­wane tele­skopy i obser­wa­cje satelitarne.

Uwaga: Grupy A i B – 16 osobowe.

17.45 – 18.15 – prze­rwa kawowa, foyer Zespołu  Szkół i tam wykłady

18.15 – 18.45 – Wal­de­mar Ogłoza – Reforma szkolna i powrót do łask naucza­nie astronomii.
18.45 ‑19.15 – Larysa Kuda­sh­kina, Vla­dy­slava Mar­sa­kova – Prace prak­tyczne z astro­no­mii na lek­cjach w szkole.
19.15 – 19.40 – Mate­usz Win­dak – Obser­wa­cje nieba w mieście.
19.45 – 19.50 – Hen­ryk Bran­ce­wicz – pod­su­mo­wa­nie dnia.
20.00 – Uro­czy­sta kola­cja w Zamku – Kom­nata Rycerska
21.00 – 23.00 – Dys­ku­sje pane­lowe i obser­wa­cje  nieba w MOA, ul. Koper­nika 2.

Dzień III – 23.X.  (nie­dziela)

09.00 – 17.00 – Wycieczka do Obser­wa­to­rium i Cen­trum Astro­nau­tycz­nego w Rze­pien­niku Biskupim.

 

For­mu­larz zgło­sze­niowy Uczest­nika Konferencji