Wyjazd obserwacyjny na Kudłacze – październik 2016

Posted by on 14 października 2016

Wyjazd obserwacyjny na Kudłacze – październik 2016

WYJAZD ODWOŁANY.
Zbyt mało uczestników…
(infor­ma­cja z 27.10.2016)

W dniach 28 – 29 – 30 paź­dzier­nika orga­ni­zu­jemy wycieczkę w góry, któ­rej celem jest jak zwy­kle zyska­nie moż­li­wo­ści obser­wa­cji obiek­tów astro­no­micz­nych w dobrych warun­kach, z dala od świa­teł miej­skich. Dodat­ko­wym ele­men­tem naszej wycieczki będzie moż­li­wość „ujeż­dże­nia” dwu­dzie­sto­pię­cio­cen­ty­me­tro­wego tele­skopu New­tona, jaki znaj­duje się na tere­nie schro­ni­ska PTTK „Kudła­cze”. Decy­zją jego wła­ści­ciela, Michała Dra­husa, MOA uzy­skało prawo dostępu i wyko­rzy­sta­nia tego instrumentu.
Spró­bu­jemy oce­nić jego moż­li­wo­ści pod kątem naszych potrzeb.

Oprócz tego odwie­dzimy Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne im. Tade­usza Bana­chie­wi­cza na Lubo­mi­rze, zaś nasz czas w schro­ni­sku spo­żyt­ku­jemy na pre­lek­cje i ćwiczenia.

 

Koszt wycieczki dla uczniów MOA wynosi 40 zło­tych, wyjazd nastąpi z par­kingu przy Obser­wa­to­rium w pią­tek 28 paź­dzier­nika o godzi­nie 18.30, zaś powrót w to samo miej­sce prze­wi­du­jemy na nie­dzielę 30 paź­dzier­nika około godziny 13.00.

Chęt­nych pro­simy o zapi­sy­wa­nie się u swo­ich nauczy­cieli lub bez­po­śred­nio na listę wywie­szoną w MOA.