Konferencja “Kultura ciszy – aspekty interdyscyplinarne”

Posted by on 27 października 2016

Konferencja “Kultura ciszy – aspekty interdyscyplinarne”

W dniach 24–25 paź­dzier­nika 2016 roku, w kam­pu­sie Kra­kow­skiej Aka­de­mii im. Andrzeja Fry­cza Modrzew­skiego oraz w Zamku Kró­lew­skim w Nie­po­ło­mi­cach odbyła się konferencja -
„Kul­tura ciszy – aspekty inter­dy­scy­pli­narne”.

Pod­czas kon­fe­ren­cji można się było prze­ko­nać, jak cisza jest  bar­dzo potrzebna i jak bra­kuje jej współ­cze­snemu czło­wie­kowi. Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne miało przy­jem­ność popro­wa­dzić w ramach kon­fe­ren­cji warsz­taty zaty­tu­ło­wane „Cisza w przy­ro­dzie”.

W ramach warsz­ta­tów uczest­nicy dys­ku­to­wali o tym czy cisza w przy­ro­dzie ist­nieje, co i gdzie sły­szymy oraz widzimy, a czego zupeł­nie nie reje­stru­jemy. Na zakoń­cze­nie wszy­scy uczest­nicy wzięli udział w sean­sie w Pla­ne­ta­rium pt. „Niebo nad Niepołomicami”.

 

konferecja-kultura-ciszy_foto