Po Konferencji SOK PTMA

Posted by on 19 października 2016

Po Konferencji SOK PTMA

W dniach 8–9 paź­dzier­nika 2016 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach odbyła się IX Kon­fe­ren­cja SOK PTMA pod tytułem:
„30 lat zor­ga­ni­zo­wa­nych obser­wa­cji komet w Pol­sce”.

Na ręce pre­le­genta, nauczy­ciela Obser­wa­to­rium, Grze­go­rza Sęka, nade­szły podzię­ko­wa­nia od koor­dy­na­tora SOK PTMA (Sek­cja Obser­wa­cji Komet Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Astronomii):

IX Kon­fe­ren­cja Sek­cji Obser­wa­to­rów Komet PTMA prze­szła już do historii.
Ser­decz­nie dzię­kuję za udział w pierw­szym od dzie­się­ciu lat spo­tka­niu sek­cji kome­tar­nej i uświet­nie­nie go wła­sną pre­lek­cją i poka­zem w pla­ne­ta­rium. Jestem nie­zmier­nie wdzięczny za oka­zaną pomoc w orga­ni­za­cji całego wyda­rze­nia w MOA w Nie­po­ło­mi­cach i nie­oce­nione wspar­cie techniczne.
Mam nadzieję, że dzięki orga­ni­za­cji IX Kon­fe­ren­cji Goście mieli oka­zję lepiej poznać komety i ich bada­nia – nie tylko te pro­fe­sjo­nalne, ale rów­nież amatorskie.
Rela­cja z kon­fe­ren­cji ukaże się w naj­now­szym wyda­niu “Ura­nii”.

Wie­rzę, że powrót do cyklicz­nego orga­ni­zo­wa­nia kon­fe­ren­cji przez naszą Sek­cję z każ­dym kolej­nym rokiem będzie gro­ma­dził więk­szą rze­szę słuchaczy.

Jesz­cze raz dzię­ku­jąc za wzię­cie udziału w tego­rocz­nym spo­tka­niu, ser­decz­nie zapra­szam na X Kon­fe­ren­cję w następ­nym roku.

Ser­decz­nie pozdrawiam,
Miko­łaj Sabat

 

Orga­ni­za­cję przy­szło­rocz­nej Kon­fe­ren­cji także pla­nuje się w naszym Obser­wa­to­rium [red.]