GS: W stronę edukacji astronomicznej | GN: XII 2016

Posted by on 17 grudnia 2016

GS: W stronę edukacji astronomicznej | GN: XII 2016

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, gru­dzień 2016.

Powo­dem orga­ni­zo­wa­nia kon­fe­ren­cji astro­no­micz­nych w Nie­po­ło­mi­cach była chęć dopro­wa­dze­nia do spo­tka­nia naukow­ców z nauczy­cie­lami przed­mio­tów przy­rod­ni­czych oraz z uczniami star­szych klas lice­al­nych. W rezul­ta­cie ocze­ki­wano zwięk­sze­nia udziału tre­ści astro­no­micz­nych w naucza­niu szkol­nym, i to się udało.  Z roku na rok rośnie liczba uczest­ni­ków, w tego­rocz­nej, dzie­wią­tej już Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji  „Astro­no­mia XXI wieku i jej naucza­nie”, jaka odbyła się w dniach 21–22-23 paź­dzier­nika, wzięło udział ponad 70 osób z całe Pol­ski oraz ze Sło­wa­cji i z Ukrainy.

Obrady toczyły się w Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym na Zamku Kró­lew­skim, a także, dzięki uprzej­mo­ści Dyrek­cji Zespołu Szkół im. Ojca Świę­tego Jana Pawła II, w murach tej szkoły. Tema­tyka wykła­dów doty­czyła naj­now­szych osią­gnięć astro­no­mii, zwłasz­cza odkry­cia fal gra­wi­ta­cyj­nych, zja­wi­ska prze­wi­dzia­nego przez Alberta Ein­ste­ina w Ogól­nej Teo­rii Względ­no­ści. Sporo czasu poświę­cono prak­tyce szkol­nej w naucza­niu astro­no­mii, i tu prym wie­dli nasi przy­ja­ciele z Ode­ssy, któ­rzy wypra­co­wali nowa­tor­skie metody w tym zakre­sie, a także dydak­tycy z Wir­tu­al­nej Aka­de­mii Astronomii.

Nie bra­kło odnie­sień do lite­ra­tury pięk­nej, wysłu­cha­li­śmy bowiem wykładu o astro­no­mii w poema­cie „Pan Tade­usz”. Gorącą dys­ku­sję wywo­łał pro­blem ewen­tu­al­nego powrotu astro­no­mii jako przed­miotu szkol­nego w lice­ach. Pro­blemy pod­stawy pro­gra­mo­wej, wypo­sa­że­nia szkół w instru­menty obser­wa­cyjne oraz moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia noc­nych zajęć w sier­mięż­nych warun­kach pol­skiej oświaty pozo­stały nie­roz­strzy­gnięte – potrzebne są bowiem naj­pierw decy­zje cen­tralne, dające szko­łom moż­li­wość wyboru form i metod kształ­ce­nia astronomicznego.

Istot­nym novum w sto­sunku do lat ubie­głych były warsz­taty pro­wa­dzone przez nauczy­cieli MOA, które miały wypo­sa­żyć nauczy­cieli w nowo­cze­sne narzę­dzia dydak­tyczne zwią­zane z zasto­so­wa­niem Inter­netu. I tak Seba­stian Kurow­ski zapre­zen­to­wał w prak­tyce dzia­ła­nie zdal­nie ste­ro­wa­nego radio­te­le­skopu, przy pomocy któ­rego ucznio­wie w wygodny spo­sób mogą pro­wa­dzić obser­wa­cje poło­że­nia i pręd­ko­ści obło­ków wodoru w Dro­dze Mlecz­nej, wyzna­cza­jąc w ten spo­sób jej struk­turę. Korzy­sta­nie z tego urzą­dze­nia jest bez­płatne i wymaga jedy­nie zało­że­nia indy­wi­du­al­nego konta na stro­nie Radio-Hou.

Z kolei Janusz Nice­wicz przed­sta­wiał moż­li­wo­ści two­rze­nia pre­zen­ta­cji w pro­gra­mach Power Point, Beamer, Prezi i World Wide Tele­scope. Ten ostatni pro­jekt daje ogromne moż­li­wo­ści oraz dostęp do naj­lep­szych baz zdję­cio­wych, co powo­duje jego wielką atrak­cyj­ność wizualną.

Wresz­cie Grze­gorz Sęk na przy­kła­dzie pro­jektu Sally Ride Ear­th­Kam @ Space Camp demon­stro­wał atrak­cyj­ność  lek­cji z wyko­rzy­sta­niem sate­li­tar­nych zdjęć powierzchni Ziemi, zapro­jek­to­wa­nych i opra­co­wa­nych oso­bi­ście przez uczniów. Doty­czy to nie tylko fizyki, ale też geo­gra­fii, bio­lo­gii, histo­rii, wie­dzy o kul­tu­rze, wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, bowiem pro­gram Ear­th­Kam ofe­ruje inter­dy­scy­pli­nar­ność nie­spo­ty­kaną w innych pro­jek­tach edukacyjnych.

Warsz­taty odbyły się w salach kom­pu­te­ro­wych Zespołu Szkół i za ich udo­stęp­nie­nie należy się Dyrek­cji spe­cjalne podzię­ko­wa­nie. Salę sobot­nich obrad uświet­niała wystawa malun­ków i gra­fik tema­tyce astro­no­micz­nej, wyko­na­nych przez uczniów Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 z Wieliczki.

Koń­co­wym akcen­tem każ­dej naszej kon­fe­ren­cji jest wycieczka do miej­sca nazna­czo­nego przez Ura­nię, muzę astro­no­mii. Tak też było w tym roku, poje­cha­li­śmy bowiem do Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego im. Kró­lo­wej Jadwigi w Rze­pien­niku Bisku­pim, gdzie gościnni gospo­da­rze – Bog­dan i Mag­da­lena Wszoł­ko­wie – pod­jęli uczest­ni­ków posił­kiem oraz opro­wa­dzili po obiek­tach pla­cówki. Naj­now­szym i wzbu­dza­ją­cym naj­więk­sze zain­te­re­so­wa­nie jest habi­tat – miej­sce pro­jek­to­wa­nych ćwi­czeń astro­nau­tów przy­go­to­wu­ją­cych się do misji kosmicznych.

Kolejne spo­tka­nie astro­no­mów-zawo­dow­ców z nauczy­cie­lami pla­nu­jemy na week­end 20–22 paź­dzier­nika 2017 roku, licząc na podobne zain­te­re­so­wa­nie jak w roku obec­nym. Jak co roku, będą ją orga­ni­zo­wali pra­cow­nicy Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach z ini­cja­to­rem kon­fe­ren­cji, dok­to­rem Ada­mem Michal­cem, na czele.