Zimowy Obóz Obserwacyjny w Bieszczadach | 2016

Posted by on 16 grudnia 2016

Zimowy Obóz Obserwacyjny w Bieszczadach | 2016

W dniach od ponie­działku 30 stycz­nia do soboty 4 lutego 2017 roku grupa uczniów MOA będzie prze­by­wała na obo­zie w Stuposianach.

Wzo­rem lat ubie­głych zakwa­te­ru­jemy się w Szkol­nym Schro­ni­sku Mło­dzie­żo­wym, śnia­da­nia i kola­cje spo­ży­wamy w Schro­ni­sku, zaś na obiady uda­jemy się do pobli­skiej restauracji.

Wyjazd z Nie­po­ło­mic pla­nu­jemy w ponie­dzia­łek o godzi­nie 8.00, powrót w sobotę przed 20.00.

Koszt  250 zło­tych od uczest­nika. Cał­ko­wity koszt udziału Obo­zie wynosi 523 złote. Resztę opłaty dofi­nan­so­wuje Sto­wa­rzy­sze­nie Astro­tur MOA oraz Rada Rodzi­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym.

Opiekę spra­wują nauczy­ciele T. Kret­sch­mer, J. Nice­wicz i G. Sęk.

Oprócz noc­nych obser­wa­cji, sta­no­wią­cych główne zada­nie, będą także wycieczki do zagrody żubrów w Mucz­nem, na punkt wido­kowy w widłach Sanu i Woło­sa­tego, nie zabrak­nie noc­nych wypraw na prze­łę­cze „Wyżnią” i „Wyżniań­ską”, odwie­dzimy Luto­wi­ska i Smol­nik, zaś grupa naj­wy­tr­wal­szych „góro­ła­zów” podej­mie wyprawę do Chaty Socjo­loga na Otrycie.

Chętni w wieku powy­żej 12 lat pro­szeni są o zgło­sze­nia do nauczy­cieli pro­wa­dzą­cych grupy ćwiczeniowe.
Liczba miejsc wynosi 16.

Do dnia 18 stycz­nia należy uiścić zaliczkę w kwo­cie 100 zł, a pozo­sta­łość uzu­peł­nić do dnia 25 stycznia.
Wszyst­kie wpłaty muszą być prze­lane na konto Rady Rodzi­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.
Numer rachunku – BS Wie­liczka o/Niepołomice 09 8619 0006 0011 0200 8774 0001.

[13.01.2017]


AKTUALIZACJAPRZYPOMNIENIE:

Nie­peł­no­letni uczest­nik Obozu musi posia­dać ze sobą:

  1. pod­pi­saną przez Rodzi­ców ZGODĘ na wyjazd (for­mu­larz w odnośniku),
  2. ważną legi­ty­ma­cję szkolną.

Podana godzina powrotu do Nie­po­ło­mic (ok. 20:00) może ulec zmia­nie na wcze­śniej­szą. Pozo­sta­jemy w kontakcie.

[27.01.2017]


 

Grze­gorz Sęk