Konferencja KOLOS 2016

Posted by on 16 grudnia 2016

Konferencja KOLOS 2016

Obser­wa­to­rium w Humen­nem od kil­ku­na­stu lat orga­ni­zuje zimową porą kon­fe­ren­cję poświe­coną obser­wa­cjom gwiazd zmiennych.

W tym roku w dniach od 1 do 3 grud­nia obrady toczyły się w mia­steczku Stak­cin oraz w Pla­ne­ta­rium i Obser­wa­to­rium na Prze­łę­czy Kolo­nic­kiej. Jak co roku, wzięła w nich udział spora grupa pol­skich astro­no­mów. Repre­zen­to­wali oni Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie, Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Pozna­niu, Pol­skie Towa­rzy­stwo Miło­śni­ków Astro­no­mii, Arbo­re­tum Bole­stra­szyce i nasze Obser­wa­to­rium. Oprócz gospo­da­rzy przy­byli także goście z Char­kowa, Ode­ssy, Lwowa, Użgo­rodu oraz z nad­du­naj­skiego mia­steczka Baja na Węgrzech.

Wśród poru­sza­nych tema­tów, oprócz zasad­ni­czego nurtu doty­czą­cego gwiazd zmien­nych  zna­la­zły się i takie, jak tele­sko­powe obser­wa­cje mete­orów, moni­to­ro­wa­nie obiek­tów NEO, a nawet dys­ku­to­wano o kul­tu­ro­wych  aspek­tach edu­ka­cji astro­no­micz­nej. W tej tema­tyce bar­dzo dobrze zostało przy­jęte wystą­pie­nie nauczy­cielki z MOA, Justyny Put, na temat astro­no­mii dla najmłodszych.

Z roku na rok tema­tyka obrad kon­fe­ren­cji KOLOS posze­rza się o nowe pola, przy­bywa także uczest­ni­ków, a wszyst­kim żela­zną ręką zarzą­dza Igor Kudzej, dyrek­tor Obser­wa­to­rium w Humen­nem i twórca Pla­ne­ta­rium na Kolo­nic­kiej Przełęczy.

 

Pierw­szy dzień obrad w sali Domu Kul­tury w Stakcinie

 

Dys­ku­sja nabiera roz­pędu za sprawą Waldka Ogłozy

 

A za moment on sam musi odpo­wia­dać na pytania

 

Czę­ścią pro­gramu kon­fe­ren­cji jest zwie­dza­nie zamku w Sninie

 

Pełni on obec­nie funk­cje muze­alne i wystawiennicze

 

Naj­młod­szy uczest­nik kon­fe­ren­cji dziel­nie uczest­ni­czy w wie­czor­nym przyjęciu

 

Młode wilki” z Pozna­nia, Kra­kowa i Niepołomic

 

Małe zamie­sza­nie z kolej­no­ścią prelegentów

 

No tak, teraz czas dla Vlady Marsakovej

 

Ewa Kostur­kie­wicz nie ma lekko – trzeba odpo­wie­dzieć na pyta­nia i roz­wiać wąt­pli­wo­ści słuchaczy

 

Justyna Put dyna­micz­nie przed­sta­wia metody swoje pracy z naj­młod­szymi uczniami

 

Hen­ryk Bran­ce­wicz pod­su­mo­wuje prze­bieg kon­fe­ren­cji i dzię­kuje organizatorom

 

Grze­gorz Sęk