KMO | Osadzeni rodzice eksperymentują ze swoimi dziećmi

Posted by on 11 grudnia 2016

KMO | Osadzeni rodzice eksperymentują ze swoimi dziećmi

11 grud­nia matki osa­dzone w Zakła­dzie Kar­nym w Kra­ko­wie – Nowej Hucie popro­wa­dziły dla swo­ich dzieci zaję­cia popu­lar­no­nau­kowe. Bazo­wały na tre­ściach, jakie zdo­były w trak­cie warsz­ta­tów, które dla nich popro­wa­dzi­łem w listo­pa­dzie (szcze­góły).

Ze wzglę­dów for­mal­nych nie mogłem być obecny w trak­cie tego wyjąt­ko­wego widze­nia, lecz ze spraw­dzo­nych źró­deł wiem, że zarówno dzie­ciaki jak i mamy były zachwycone.

Mam nadzieję, że w przy­szłym roku uda się nam kon­ty­nu­ować reali­za­cję pro­jektu „(re)socjalizacja naukowa” i wcie­lać w życie ideę wzmac­nia­nia auto­ry­tetu osa­dzo­nych rodzi­ców na dro­dze pozna­nia naukowego.

 

 

Szy­mon Pitek