Wielka wycieczka uczniów MOA | Kosmiczna wystawa NASA

Posted by on 11 grudnia 2016

Wielka wycieczka uczniów MOA | Kosmiczna wystawa NASA

W sobotę 10 grud­nia w gro­nie kil­ku­dzie­się­ciu uczniów i nauczy­cieli w towa­rzy­stwie kil­korga rodzi­ców wybra­li­śmy się do Warszawy.

Celem wyjazdu było zwie­dze­nie wystawy „Gate­way to Space”, a także spa­cer po mie­ście. Zła pogoda, czyli mówiąc wprost jesienna sza­ruga zmu­siła nas do zmiany pla­nów, zatem po zwie­dze­niu pawi­lonu przy ulicy Miń­skiej 65 poje­cha­li­śmy metrem do Śród­mie­ścia, aby zoba­czyć stałą eks­po­zy­cję w Muzeum Tech­niki, miesz­czą­cym, się od wielu lat w Pałacu Kul­tury i Nauki.

Zda­nia uczest­ni­ków wycieczki były podzie­lone, jedni zachwy­cili się histo­rią badań kosmosu, a inni podzi­wiali świa­dec­twa prze­myśl­no­ści poprzed­nich poko­leń, zesta­wione w impo­nu­jącą, bogatą wystawę.

Poniż­sza rela­cja nie aspi­ruje do kom­plet­no­ści, a tylko jest impre­sją zło­żoną z foto­gra­fii naszych uczniów: Karo­liny, Krzysz­tofa, Nor­berta, Mate­usza, Mariu­sza i Przemka.

 

Wędru­jemy nie zatrzy­mu­jąc się i nie prze­kra­cza­jąc dozwo­lo­nej prędkości

 

Po dro­dze widać wlot do Czar­nej Dziury

 

Prze­kra­czamy bramę do Wszechświata

 

A tam widok na Zie­mię przez okna modułu Cupola

 

Ale to była rakieta – skon­stru­ował ją Robert Goddard

 

U począt­ków astro­nau­tyki poja­wia się nie­jed­no­znaczna postać Wer­nera von Brauna

 

Nikita Chrusz­czow pod­kre­śla pry­mat ZSRR w kosmonautyce

 

Koło jak koło, ale ta oś!

 

Ska­fan­der pasuje, można startować

 

A tam nie­waż­kość – co z tym pionem?

 

Kto jest w środku?

 

Struk­tury, liczą się struktury

 

Młoda załoga gotowa do lotu w przestrzeń

 

Ale naj­pierw trening

 

Dotknąć księ­ży­cową skałę – bezcenne!

 

Houston, mamy problem!

 

W symu­la­to­rze łatwiej niż w rzeczywistości

 

Ale pola­tam sobie

 

Czym by tu pokręcić?

 

Prze­łącz­ni­ków moc, ale który służy do startu?

 

Przed lotem jesz­cze się pokręcimy

 

A waha­dłow­cem ląduję tak!

 

Czas nagli, opusz­czamy kosmiczną wystawę

 

Pałac Kul­tury i Nauki przy­wdział świą­teczną szatę

 

Ale jazda!

 

Tak mogło wyglą­dać obser­wa­to­rium Jana Heweliusza

 

Mapa świata z cza­sów Galileusza

 

Sala Pla­ne­ta­rium obfi­tuje w eks­po­naty astronautyczne

 

To dopiero 25 lat, a już retro

 

Zosta­wiamy swój ślad i wra­camy do Niepołomic

 

 

Grze­gorz Sęk