Wpisy w miesiącu: 2017

Zajęcia dla dzieci i młodzieży – rok szkolny 2017/2018

Zamieszczony przez w dniu 10 września 2017

Zajęcia dla dzieci i młodzieży – rok szkolny 2017/2018

Sza­nowni Rodzice i Wy – cie­kawi świata ucznio­wie! W kolej­nym roku szkol­nym zachę­camy bar­dzo gorąco do uczest­nic­twa w naszych zaję­ciach. Zapra­szamy zarówno uczniów, któ­rzy zado­mo­wili się już u nas i tylko zro­bili sobie krótką, waka­cyjną prze­rwę oraz tych zupeł­nie nowych. A może Ci “sta­rzy” zapro­szą do nas swoje kole­żanki i kole­gów? Kto wie! Cze­kamy! Trwają zapisy! W nowym roku szkol­nym pro­po­nu­jemy dobrze znane już zaję­cia, które pro­wa­dzimy od lat, ale mamy także kilka nowo­ści. Zacznijmy...

Czytaj dalej...

Budżet Obywatelski – dla Obserwatorium w Niepołomicach

Zamieszczony przez w dniu 10 września 2017

Budżet Obywatelski – dla Obserwatorium w Niepołomicach

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne prze­żywa okres gwał­tow­nego roz­woju, który poprze­dza pla­no­waną roz­bu­dowę Pla­cówki. Wydaje się, że jest to naj­wła­ściw­sze miej­sce, w któ­rym wszy­scy zain­te­re­so­wani mogliby roz­wi­jać się w obsza­rze STEM (Science – Tech­no­logy – Engi­ne­ering – Mathe­ma­tics, nauka – tech­no­lo­gia – inży­nie­ria – mate­ma­tyka). Wymaga to jed­nak zwięk­sze­nia zaple­cza sprzę­to­wego MOA, a zgło­szony pro­jekt odpo­wiada na tę potrzebę. W Nie­po­ło­mi­cach odczu­walny jest brak miej­sca, które...

Czytaj dalej...

Pierwszy krok zrobiony, reszta zależy od społeczności

Zamieszczony przez w dniu 10 września 2017

Pierwszy krok zrobiony, reszta zależy od społeczności

Pierw­szy krok zro­biony, reszta zależy od spo­łecz­no­ści! W czerwcu wraz z Iwoną Jaro­sik i Mate­uszem Win­da­kiem opra­co­wa­li­śmy pro­jekt dzia­łań w ramach Woje­wódz­kiego Budżetu Oby­wa­tel­skiego i po kilku kon­sul­ta­cjach z przed­sta­wi­cie­lem Urzędu Mar­szał­kow­skiego został on wstęp­nie zaak­cep­to­wany, co ozna­cza dopusz­cze­nie do gło­so­wa­nia.   Jest to tak zwany „duży” pro­jekt, opiewa na kwotę 400 000 zł i nosi tytuł: „Nasze kosmiczne dzie­ciaki. W stronę edu­ka­cji...

Czytaj dalej...

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Zamieszczony przez w dniu 07 września 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Jak pisze Autor, Nor­bert Nawrocki – sezon na foto­gra­ficzne obser­wa­cje galak­tyki, w któ­rej poło­żony jest nasz Układ Sło­neczny dobiega końca. Oczy­wi­ście Droga Mleczna widoczna jest w Pol­sce przez cały rok, ale w mie­sią­cach let­nich prze­cina ona niebo szcze­gól­nie wysoko nad hory­zon­tem. Zer­k­nij­cie na nie­złe zdję­cia naszej Galak­tyki.

Czytaj dalej...

Zaczęliśmy z przytupem

Zamieszczony przez w dniu 05 września 2017

Zaczęliśmy z przytupem

Nowy rok szkolny, roz­po­częty ofi­cjal­nie 4 wrze­śnia, zain­au­gu­ro­wa­li­śmy w MOA Pik­ni­kiem pod Gwiaz­dami dla jed­nej z klas szó­stych Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce. Dzieci w licz­bie 24 wraz z dwiema opie­kun­kami zaraz po zakwa­te­ro­wa­niu udały się do kopuły tele­skopu, gdzie odbył się pokaz tar­czy Słońca. Mie­li­śmy na to zale­d­wie kwa­drans, bowiem sło­neczko chy­liło się już ku zacho­dowi, nie­mniej wszy­scy mogli dostrzec na ekra­nie dwie ogromne grupy plam. Dodat­kowo pię­cioro...

Czytaj dalej...

X Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Zamieszczony przez w dniu 04 września 2017

X Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

X Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie – warsztaty astronomiczne”   W dniach od 20 do 22 paź­dzier­nika 2017 roku (pią­tek-nie­dziela) orga­ni­zu­jemy w Nie­po­ło­mi­cach kolejną – X Mię­dzy­na­ro­dową Kon­fe­ren­cję poświę­coną naucza­niu astro­no­mii. Uczest­ni­czyć w niej będą astro­no­mo­wie i nauczy­ciele ze Sło­wa­cji, Ukra­iny i Pol­ski oraz stu­denci i nasi ucznio­wie.   Współ­or­ga­ni­za­to­rami Kon­fe­ren­cji i jej głów­nymi spon­so­rami są: Rada Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice,...

Czytaj dalej...

Spojrzenie na wrześniowe niebo 2017

Zamieszczony przez w dniu 02 września 2017

Spojrzenie na wrześniowe niebo 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, wrze­sień 2017 “Gdy wrze­sień z pogodą zaczyna, zwy­kle przez mie­siąc pogoda trzyma” - to przy­sło­wie budzi w nas nadzieję, iż po cie­płym, chwi­lami gorą­cym, ale i mokrym lecie, cze­kać nas będzie czas pięk­nej, sta­bil­nej i praw­dzi­wie jesien­nej pogody. Wrze­sień, poza wyda­rze­niami histo­rycz­nymi, zwią­zany jest z powro­tem dzieci i mło­dzieży do zapo­wie­dzia­nych, jesz­cze koń­cem czerwca, nowo zre­for­mo­wa­nych szkół, zaś na nie­bie, to okres rów­no­wagi mię­dzy...

Czytaj dalej...

Małopolska Noc Naukowców – Niepołomice

Zamieszczony przez w dniu 02 września 2017

Małopolska Noc Naukowców – Niepołomice

Pora na kolejną por­cję wie­dzy, nauki i zabawy, którą od wielu lat we wrze­śniu, ser­wuje Wam Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach. Roz­po­czy­namy o godzi­nie 18:00 i pozo­sta­jemy do dys­po­zy­cji aż do pół­nocy. Zapra­szamy do uczest­nic­twa w Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców! Pią­tek, 29 wrze­śnia 2017.     Oto program spotkania:   Roz­po­czę­cie: godzina 18:00, a następ­nie: Prezentacje multimedialne Sala wykła­dowa Obser­wa­to­rium godz. 18:15 – Tu mi cie­pło, tu mi wygod­nie czyli jak patrzeć...

Czytaj dalej...

Niepołomiccy ŁOWCY ZAĆMIEŃ w USA

Zamieszczony przez w dniu 22 sierpnia 2017

Niepołomiccy ŁOWCY ZAĆMIEŃ w USA

Do USA wyru­szyły dwie ekipy z MOA oraz ekipa z zaprzy­jaź­nio­nej z nami firmy Woodward, aby 21 sierp­nia 2017r. obser­wo­wać jedno z naj­pięk­niej­szych zja­wisk astro­no­micz­nych – cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca. Każda grupa znaj­do­wała się w innym miej­scu w Sta­nach.       EKIPA #1 Madras, Ore­gon Mate­usz Win­dak Mate­usz Zając Piotr Micha­lec Agnieszka Mysz­kow­ska Patry­cja Karyś Tomasz Żyw­czak EKIPA #2 Park Grand Tetons, Wyoming Anna i Mariusz Gra­bow­scy EKIPA #3 Nashville, Ten­nes­see Janusz Jagła...

Czytaj dalej...

Zaćmienie Słońca w USA – transmisja na żywo!

Zamieszczony przez w dniu 13 sierpnia 2017

Zaćmienie Słońca w USA – transmisja na żywo!

W ponie­dzia­łek 21 sierp­nia 2017 roku, w godzi­nach od 18:00 do 22:00 zapra­szamy do Mało­pol­skiego Cen­trum Dźwięku i Słowa – do Sali Wido­wi­sko­wej – w któ­rej pro­wa­dzona będzie trans­mi­sja na żywo zja­wi­ska cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Słońca. Połą­czymy się także z jego obser­wa­to­rami prze­by­wa­ją­cymi w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.   21 sierp­nia 2017 roku będziemy mogli obser­wo­wać jedno z naj­pięk­niej­szych zja­wisk astro­no­micz­nych – cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca. Tego dnia cień...

Czytaj dalej...