Zajęcia dla dzieci i młodzieży – rok szkolny 2017/2018

Posted by on 10 września 2017

Zajęcia dla dzieci i młodzieży – rok szkolny 2017/2018

Sza­nowni Rodzice i Wy – cie­kawi świata uczniowie!

W kolej­nym roku szkol­nym zachę­camy bar­dzo gorąco do uczest­nic­twa w naszych zaję­ciach. Zapra­szamy zarówno uczniów, któ­rzy zado­mo­wili się już u nas i tylko zro­bili sobie krótką, waka­cyjną prze­rwę oraz tych zupeł­nie nowych. A może Ci “sta­rzy” zapro­szą do nas swoje kole­żanki i kole­gów? Kto wie! Cze­kamy! Trwają zapisy!

W nowym roku szkol­nym pro­po­nu­jemy dobrze znane już zaję­cia, które pro­wa­dzimy od lat, ale mamy także kilka nowo­ści. Zacznijmy od tych naj­śwież­szych informacji.

 

Otwie­ramy nowe koło zain­te­re­so­wań o nazwie Ody­seja Umysłu®.
To spe­cjalny pro­gram edu­ka­cyjny, który pro­wa­dzony jest w for­mie mię­dzy­na­ro­do­wego konkursu.
W roku szkol­nym 2016/2017 w Ody­sei Umy­słu brało udział 3270 mło­dych Pola­ków sku­pio­nych w 482 dru­ży­nach z 233 szkół i innych pla­có­wek oświa­to­wych z całego kraju.
Teraz taka dru­żyna powsta­nie w Niepołomicach!

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o nowych zaję­ciach – na naszej podstronie.

 

Jeśli tylko chce­cie – przy­je­dziemy do Was!
Pla­ców­kom oświa­to­wym z terenu Powiatu Wie­lic­kiego, na przy­kład szko­łom i przed­szko­lom, pro­po­nu­jemy
inter­dy­scy­pli­narne zaję­cia  popularnonaukowe.
I glę­dzić nie będziemy bo mają one formę doświad­czalną, a to zna­czy, że uczest­nicy samo­dziel­nie reali­zują posta­wione przed nimi zadania.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o nowych zaję­ciach – na naszej podstronie.

 

Nowa odsłona koła multimedialnego!
Wasze ocze­ki­wa­nia wzglę­dem “cyfro­wego świata”, dro­dzy ucznio­wie, zmie­niają się tak samo szybko jak on sam. Jedno i dru­gie pędzi bez­u­stan­nie do przodu.

Oglą­da­cie “tony” fil­mi­ków w roż­nych ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych, nie­kiedy sami je two­rzy­cie, korzy­sta­cie z wir­tu­al­nych podróży po naj­róż­niej­szych zakąt­kach naszego globu, foto­gra­fu­je­cie. Zało­żymy się, że czę­sto zasta­na­wia­cie się jak dany film lub zdję­cie zostało zro­bione, albo w jaki spo­sób osią­gnąć okre­ślony efekt i pewien ogólny wygląd.

Pod koniec ubie­głego roku szkol­nego oraz w cza­sie prze­rwy waka­cyj­nej Obser­wa­to­rium wzbo­ga­ciło swoje wypo­sa­że­nie. Mamy nowe kom­pu­tery, spe­cja­li­styczne opro­gra­mo­wa­nie, dobrej klasy sprzęt oświe­tle­niowy i kilka innych dro­bia­zgów, które pozwolą Wam zre­ali­zo­wać wiele fan­ta­stycz­nych pomy­słów z dzie­dziny foto­gra­fii i filmu.

 

Ponadto – pamię­taj­cie o naszych pozo­sta­łych zaję­ciach – astro­no­micz­nych, także dla naj­młod­szych oraz inter­ne­to­wych. I oczy­wi­ście o KMO!

 

 

Zapisy do poszcze­gól­nych grup – trwają.

Zapra­szamy!

 

Dekla­ra­cja uczest­nic­twa w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych w Obser­wa­to­rium [Word]

Dekla­ra­cja uczest­nic­twa w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych w Obser­wa­to­rium [PDF]