Budżet Obywatelski – dla Obserwatorium w Niepołomicach

Posted by on 10 września 2017

Budżet Obywatelski – dla Obserwatorium w Niepołomicach

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne prze­żywa okres gwał­tow­nego roz­woju, który poprze­dza pla­no­waną roz­bu­dowę Pla­cówki. Wydaje się, że jest to naj­wła­ściw­sze miej­sce, w któ­rym wszy­scy zain­te­re­so­wani mogliby roz­wi­jać się w obsza­rze STEM (Science – Tech­no­logy – Engi­ne­ering – Mathe­ma­tics, nauka – tech­no­lo­gia – inży­nie­ria – mate­ma­tyka).
Wymaga to jed­nak zwięk­sze­nia zaple­cza sprzę­to­wego MOA, a zgło­szony pro­jekt odpo­wiada na tę potrzebę.

W Nie­po­ło­mi­cach odczu­walny jest brak miej­sca, które pozwa­la­łoby zain­te­re­so­wa­nym dzie­ciom i mło­dzieży na kom­plek­sowy roz­wój zain­te­re­so­wań technicznych.

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne pro­wa­dzi sze­roko zakro­joną dzia­łal­ność popu­la­ry­za­cyjną w obrę­bie nauk mate­ma­tyczno-przy­rod­ni­czych, zatem wzmoc­nie­nie poten­cjału Pla­cówki o kom­po­nent tech­niczny jest nie­zwy­kle potrzebne. Przy Obser­wa­to­rium działa Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA, który pro­wa­dzi zaję­cia z dzie­dziny elektroniki.

 

Pro­simy – gło­suj­cie na ZADANIE nr 72 – Pra­cow­nia tech­niczna przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym.

Dzię­ku­jemy!