Wydarzenia na niebie – czerwiec 2023

Posted by on 30 maja 2023

Wydarzenia na niebie – czerwiec 2023

W czerwcu roz­po­czyna się astro­no­miczne lato. Słońce znaj­dzie się naj­da­lej na pół­noc od rów­nika nie­bie­skiego 21 czerwca o 16:58 naszego czasu i będzie góro­wało na wyso­ko­ści 63,5 stopni nad hory­zon­tem. Będzie to też naj­dłuż­szy dzień w roku! Słońce wzej­dzie o 4:30 a zaj­dzie o 20:53, dzień będzie trwał 16h i 23m. Jed­nak wsku­tek mię­dzy innymi refrak­cji atmos­fe­rycz­nej od 17 do 24 czerwca będziemy mogli się cie­szyć naj­dłuż­szymi dniami w roku.  W czerwcu też roz­po­czyna się okres bia­łych nocy astro­no­micz­nych dla sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nych więk­szych niż 50 stopni sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej pół­noc­nej. Jest to też naj­lep­szy czas do obser­wa­cji Obło­ków Sre­brzy­stych nad pół­noc­nym wid­no­krę­giem. Na naszym nie­bie wie­czo­rem kró­lują pla­nety WenusMars, zaś Jowisz,  Saturn, Uran i Nep­tun poja­wią się dopiero w dru­giej czę­ści nocy. Mer­ku­rego możemy wypa­try­wać na poran­nym nie­bie w pierw­szej poło­wie mie­siąca. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna dopiero po 24 czerwca na poran­nym nie­bie. Dokładne godziny prze­lo­tów Sta­cji i innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com. 30 czerwca obcho­dzimy też Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Pla­ne­toid (ang. Inter­na­tio­nal Aste­roid Day) – cykl orga­ni­zo­wa­nych corocz­nie na całym świe­cie wyda­rzeń nauko­wych i popu­lar­no­nau­ko­wych, któ­rych celem jest popu­la­ry­za­cja wie­dzy na temat pla­ne­toid, zagro­żeń z nimi zwią­za­nych oraz spo­so­bów ochrony. Dzień Pla­ne­toid obcho­dzony jest w rocz­nicę kata­strofy tun­gu­skiej z 30 czerwca 1908 roku, naj­bar­dziej dotkli­wego zde­rze­nia Ziemi z obiek­tem kosmicz­nym w naj­now­szej historii.

2 VI – koniec nocy astro­no­micz­nych dla ϕ>50o

3 VI – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Anta­res (gwiaz­do­zbiór Skorpiona)

4 VI – peł­nia Księżyca/maksymalna elon­ga­cja wschod­nia Wenus

5 VI – mak­sy­malna dekli­na­cja połu­dniowa Księżyca

7 VI – pery­geum Księżyca

10 VI – ostat­nia kwa­dra Księżyca/koniunkcja Księ­życa i Saturna

14 VI – koniunk­cja Księ­życa i Jowisza

18 VI – nów Księżyca/maksymalna dekli­na­cja pół­nocna Księżyca

21 VI – począ­tek astro­no­micz­nego lata (16:58)/koniunkcja Księ­życa i Wenus

22 VI – apo­geum Księżyca/koniunkcja Księ­życa i Marsa

26 VI – pierw­sza kwa­dra Księżyca

27 VI – 45 rocz­nica lotu Hermaszewskiego/koniunkcja Księ­życa i gwiazdy Spica (gwiaz­do­zbiór Panny)

28 VI – mak­si­mum roju mete­orów Booty­dów (ZHR=zmienna)

30 VI – Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Planetoid/koniunkcja Księ­życa i gwiazdy Anta­res (gwiaz­do­zbiór Skorpiona)

Pogod­nego nieba i owoc­nych obserwacji

Janusz Nice­wicz