Wydarzenia na niebie – maj 2022

Posted by on 30 kwietnia 2022

W maju mamy matury i egza­miny ósmo­kla­si­sty ale za to na nie­bie znaj­dziemy mnó­stwo cie­ka­wych zja­wisk. Na początku mie­siąca możemy obser­wo­wać Mer­ku­rego po zacho­dzie Słońca, zaś Wenus, Mars, JowiszSaturn poja­wią się na poran­nym nie­bie. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna w nocy przez cały mie­siąc, by znik­nąć nam w czerwcu z oczu. Wię­cej infor­ma­cji na temat ISS i innych obiek­tów na stro­nie: heavens-above.com. W maju mamy też mak­si­mum roju Eta Akwa­rydy, któ­rego mak­si­mum znaj­duje się na tle gwiaz­do­zbioru Wod­nika a które są pozo­sta­ło­ścią po chyba naj­słyn­niej­szej kome­cie: 1P/Halley.

1 V – koniunk­cja Mer­ku­rego i gro­mady otwar­tej Plejady

2 V – wie­czorna koniunk­cja Księ­życa i Merkurego

5 V – mak­si­mum roju Eta Akwa­rydy (ZHR=50)/ Księ­życ w apogeum

7 V – Wio­senny Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Astronomii

9 V – I kwa­dra Księżyca/ zakry­cie gwiazdy Eta Leo przez Księżyc

13 V – koniec nocy astro­no­micz­nych dla sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nych więk­szych niż 54 stopnie/ zakry­cie gwiazdy Gamma Vir przez Księżyc

16 V – peł­nia Księżyca/ Cał­ko­wite zaćmie­nie Księ­życa (w Pol­sce widoczne w pierw­szej czę­ści nad ranem)

17 V – Księ­życ w perygeum

18 V – koniunk­cja Księ­życa i Nep­tuna (nad ranem)

21 V – Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Kosmosu/ koniec nocy astro­no­micz­nych dla sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nych więk­szych niż 52 stopnie

22 V – III kwa­dra Księżyca/ nad ranem koniunk­cja Księ­życa i Saturna

25 V – nad ranem, koniunk­cja Księ­życa, Jowi­sza i Marsa

27 V – nad ranem, koniunk­cja Księ­życa i Wenus

29 V – nad ranem, koniunk­cja Marsa i Jowisza

30 V – nów Księżyca

Jak zawsze życzę Wam, pogod­nego nieba i owoc­nych obserwacji
Janusz Nicewicz