Dziewiąte Zimowe Warsztaty Astrofotografii

Posted by on 29 grudnia 2019

Dziewiąte Zimowe Warsztaty Astrofotografii

Pomimo chwi­lo­wego braku wła­snej sie­dziby, która jesz­cze przez rok będzie inten­syw­nie prze­bu­do­wy­wana, nie rezy­gnu­jemy z dorocz­nych warsz­ta­tów dla nauczy­cieli. Te naj­bliż­sze odbędą się w dniach od piątku 24 do ponie­działku 27 stycz­nia 2020 roku. Miej­scem warsz­ta­tów będzie nowo otwarty budy­nek Ośrodka Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej w przy­gra­nicz­nej miej­sco­wo­ści Ożenna, gmina Krempna, powiat Jasło, woje­wódz­two podkarpackie.

Nie­stety tu już uczest­nicy będą musieli ponieść koszty noc­le­gów zależ­nie od stan­dardu – poko­jach dwu­oso­bo­wych z łazien­kami to 50 za dobę od osoby. Są też pokoje wie­lo­oso­bowe w cenie 30 za dobę od osoby.
Obiady z kate­ringu będą po 20 zł, śnia­da­nia i kola­cje we wła­snym zakre­sie, kuchenka jest w Ośrodku.

 

 

Do ośrodka pro­wa­dzi dobra droga zarówno z Jasła, jak i z Gor­lic. W razie potrzeby oso­bom bez wła­snego samo­chodu pomo­żemy dostać się na miej­sce. Sprzęt obser­wa­cyjny dostar­czymy tak z MOA, jak i z liceum w Gorlicach.

Zapisy na warsz­taty wyłącz­nie przy uży­ciu załą­czo­nego formularza.

 

For­mu­larz zgłoszeniowy –
IX Zimowe Warsz­taty Astrofotografii

 

Grze­gorz Sęk