Astronom w szkole” – kolejna wizyta

Posted by on 07 grudnia 2019

“Astronom w szkole” – kolejna wizyta

Astro­nom w szkole” to pro­jekt reali­zo­wany przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­miczne w ramach obcho­dów stu­le­cia Mię­dzy­na­ro­do­wej Unii Astro­no­micz­nej. W pro­jek­cie, astro­no­mo­wie z całej pol­ski odwie­dzają zgło­szone szkoły, wygła­szają refe­raty i spo­ty­kają się z młodzieżą.

Tym razem odwie­dzi­łem Publiczną Szkołę Pod­sta­wową im. Wła­dy­sława Rey­monta w Porąbce Uszew­skiej. Mia­łem oka­zję prze­pro­wa­dzić dwie pre­lek­cje: dla uczniów klas I‑IV o Ukła­dzie Sło­necz­nym i dla uczniów klas V‑VIII o budo­wie Słońca. Obie pre­lek­cje spo­tkały się w wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem. Dowo­dem tego były pyta­nia, które zada­wali zarówno młodsi jak i starsi ucznio­wie. W pla­nie naszego spo­tka­nia mie­li­śmy też wspólne obser­wa­cje Słońca przy uży­ciu lunety wypo­sa­żo­nej w filtr h‑alfa, jed­nak chmury, które utrzy­my­wały się na nie­bie, sku­tecz­nie nam w tym prze­szko­dziły. Choć obser­wa­cje nie wypa­liły, za to, mogłem się spo­tkać z człon­ki­niami Koła Mło­dego Odkrywcy, które z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem pro­wa­dzi Pani Mał­go­rzata Dudek, nauczy­cielka fizyki i mate­ma­tyki w tutej­szej szkole. Dzięki takim luź­nym roz­mo­wom, ja dowie­dzia­łem się wiele o dzia­łal­no­ści Klubu, a dziew­czyny się prze­ko­nały, że nie taki astro­nom straszny jak go obserwują…

 

 

 

 

 

 

Janusz Nice­wicz