GS: Wędrujemy | GN: XI 2019

Posted by on 02 grudnia 2019

GS: Wędrujemy | GN: XI 2019

Remont sie­dziby Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, poło­żo­nej przy ulicy Miko­łaja Koper­nika 2, posta­wił przed całym per­so­ne­lem, a zwłasz­cza przed nauczy­cie­lami trudne wyzwa­nie. Nale­żało bowiem na okres pra­wie dwóch lat zmie­nić tryb funk­cjo­no­wa­nia pla­cówki, nie obni­ża­jąc przy tym poziomu zajęć ani też nie tra­cąc poten­cjal­nych zainteresowanych.
Przy­go­to­wa­nia do spro­sta­nia temu wyzwa­niu trwały kilka mie­sięcy, aż wresz­cie z nowym rokiem szkol­nym mogli­śmy ponow­nie uru­cho­mić nasze kółka zain­te­re­so­wań w tak samo sze­ro­kim wachla­rzu jak poprzed­nio. Mając do dys­po­zy­cji trzy skom­pu­te­ry­zo­wane sale szkolne, udo­stęp­nione przez Dyrek­cję Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach, dzia­łamy przez pięć popo­łu­dni w tygo­dniu przyj­mu­jąc chęt­nych uczniów na zaję­cia. Do dys­po­zy­cji są tele­skopy prze­no­śne i nie­zbędny sprzęt optyczny. W nie­od­le­głej przy­szło­ści uzy­skamy dostęp do zdal­nie ste­ro­wa­nego tele­skopu, poło­żo­nego w obsza­rze o dobrym klimacie.
Nato­miast sek­cja popu­la­ry­za­cji z braku odpo­wied­niej sali wykła­do­wej musiała cał­ko­wi­cie prze­orien­to­wać swoją aktyw­ność. Dobrym roz­wią­za­niem oka­zał się pomysł wizy­to­wa­nia szkół i przed­szkoli w celu wygła­sza­nia tam pre­lek­cji o tema­tyce astro­no­micz­nej. W wypadku, kiedy szkoła zapra­sza­jąca dys­po­nuje odpo­wied­nio obszer­nym pomiesz­cze­niem, możemy także zaofe­ro­wać seanse w prze­no­śnym pla­ne­ta­rium, pro­wa­dzone dla uczniów we wszyst­kich kate­go­riach wie­ko­wych przez naszych specjalistów.
Przy oka­zji pre­zen­to­wane są okazy mete­ory­tów, czemu towa­rzy­szy krót­kie obja­śnie­nie, skąd pocho­dzą i jak zna­la­zły się na Ziemi. Wzno­wi­li­śmy także, wzo­rem poprzed­niego roku szkol­nego, wizy­to­wa­nie szkół i pla­có­wek oświa­to­wych w całej Pol­sce z wystawą foto­gra­mów „Wszyst­kie kolory żywej Ziemi”, pre­zen­tu­jącą wyniki uczniow­skich dzia­łań w ramach inter­ne­to­wego pro­jektu Sally Ride EarthKAM@Space Camp. Dodat­kowo spo­rzą­dzony został wiel­ko­for­ma­towy afisz na ten sam temat, zbie­ra­jący wyniki dzia­łań wielu ośrod­ków. Od początku wrze­śnia byli­śmy z wystawą w V Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Pozna­niu oraz w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 4 i w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Sie­dl­cach. Sam pla­kat był pre­zen­to­wany na XXXIX Zjeź­dzie Pol­skiego Towa­rzy­stwa Astro­no­micz­nego w Olsz­ty­nie, przed­sta­wi­łem go także na XLV Zjeź­dzie Pol­skiego Towa­rzy­stwa Fizycz­nego w Kra­ko­wie, gdzie dosta­łem trze­cią nagrodę w kon­kur­sie na pla­kat popu­larno-naukowy. Następ­nie pla­kat zawę­dro­wał na XXVI Semi­na­rium dla nauczy­cieli w War­sza­wie, był też wysta­wiony w trak­cie XXVI Ogól­no­pol­skiego Sej­miku Pla­có­wek Wycho­wa­nia Pozasz­kol­nego oraz w cza­sie trwa­nia World Space Week we Wrocławiu.
Jeśli jesz­cze dodam, że nasi nauczy­ciele biorą udział w akcji Pol­skiego Towa­rzy­stwa Astro­no­micz­nego „Wizyty astro­no­mów w szko­łach”, to otrzy­mamy pra­wie pełny obraz naszej aktyw­no­ści w trud­nych cza­sach insty­tu­cji pozba­wio­nej przej­ściowo wła­snej sie­dziby. A czemu napi­sa­łem – pra­wie? Bo była jesz­cze Noc Naukow­ców, zapo­wia­dają się pokazy cie­ka­wych zja­wisk astro­no­micz­nych, nie­usta­jąco szu­kamy nowych spo­so­bów dotar­cia do mło­dzieży z prze­ka­zem wie­dzy astronomicznej.

Bie­żące infor­ma­cje znaj­dzie­cie Pań­stwo na naszej witry­nie moa.edu.pl, zaś w razie nie­ja­sno­ści pro­szę dzwo­nić w godzi­nach pracy do naszego Sekre­ta­riatu pod numer 505–945-309 lub pytać mailowo.

 

Wystą­pie­nie Grze­go­rza Sęka na Sej­miku PWPW w Zie­lo­nej Górze, fot. Krzysz­tof Kubasiewicz

 

 

Monika Maśla­niec i Janusz Nice­wicz przy prze­no­śnym planetarium

 

Grze­gorz Sęk