Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 – najmłodsi

Posted by on 23 czerwca 2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 – najmłodsi

Rok szkolny minął. Wielu z naszych uczniów wyje­dzie na waka­cje daleko od Nie­po­ło­mic. Podzi­wiać będą różne wspa­niałe miej­sca i obiekty. Nam jed­nak obie­cali spo­glą­dać rów­nież w niebo, gdzie­kol­wiek będą.

Fan­ta­styczni ucznio­wie o kre­atyw­nych pomy­słach i dużym pro­fe­sjo­na­li­zmie. Dzię­ku­jemy za wspól­nie spę­dzony czas i zapra­szamy po wakacjach.

Życzymy pogod­nego nieba!

Monika Maśla­niec