Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – FINAŁ

Posted by on 02 czerwca 2017

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – FINAŁ

Zakoń­czy­li­śmy kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół gimnazjalnych.

2 czerwca 2017 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odbyło  się Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne.

 

 

 

Oto zwycięzcy Konkursu:

 

I miej­sce – Prze­my­sław Kowa­lik – Publiczne Gim­na­zjum w Łabowej

II miej­sce – Łukasz Świ­gut – Publiczne Gim­na­zjum w Łabowej

III miej­sce – Ange­lika Wrzęp­ska – Publiczne Gim­na­zjum w Zaborowie

IV miej­sce – Klara Świą­tek – Gim­na­zjum nr 1 w Bochni

V miej­sce – Anna Przy­by­cień – Gim­na­zjum w Stróżówce

VI miej­sce – Gabriela Wenc – Gim­na­zjum w  Stróżówce

 

Gra­tu­lu­jemy!