Dzień Dziecka z Nauką” – za nami

Posted by on 04 czerwca 2017

“Dzień Dziecka z Nauką” – za nami

Choć kilka dni wcze­śniej niebo nad Nie­po­ło­mi­cami było zde­cy­do­wa­nie desz­czowe, to 28 maja pogoda dopi­sy­wała od samego początku. Jak się póź­niej oka­zało, była to świetna zachęta dla całych rodzin, które tłum­nie przy­były do parku miej­skiego. Można tutaj było wziąć udział w Dniu Dziecka z Nauką i w pełni czer­pać z boga­tej oferty atrak­cji nauko­wych i tech­nicz­nych, prze­wa­żały eks­pe­ry­menty na wesoło.

Wspól­nie z mło­dymi naukow­cami z Klubu Mło­dego Odkrywcy Nuc­leus z Kra­kowa bada­li­śmy  roz­wie­litkę i wodzie­nia; spraw­dza­li­śmy, czy dżdżow­nica widzi i czuje oraz reaguje na dotyk, a ponadto, które orga­ni­zmy lubią wodę,  a które nie.

Pra­cow­nicy Wydziału Che­mii Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego poka­zy­wali, jak che­mik bawi się w kuchni przy pomocy odczyn­ni­ków, które każdy bez pro­blemu w niej znaj­dzie – wyko­rzy­stu­jąc ocet, sodę oczysz­czoną, płyn do mycia naczyń. Z pew­no­ścią jed­nym z cie­kaw­szych doświad­czeń był pokaz wbi­ja­nia gwoź­dzia bana­nem przy uży­ciu cie­kłego azotu.

Naj­więk­szym powo­dze­niem cie­szyło się sto­isko Wydziału Mecha­nicz­nego Poli­tech­niki Kra­kow­skiej, na któ­rym można było eks­pe­ry­men­to­wać z kolo­ro­wymi hydro­że­lami (popu­lar­nie zwa­nymi glu­tami!), słu­żą­cymi nie tylko do świet­nej zabawy, ale przede wszyst­kim jako mate­riały do chło­dze­nia po opa­rze­niach. Chętni, z wyko­rzy­sta­niem ramie­nia pomia­ro­wego ze ska­ne­rem 3D for­mo­wali obraz dłoni, który mógłby posłu­żyć do two­rze­nia pro­tezy. Na przy­kła­dzie kawy i her­baty widzie­li­śmy for­mo­wa­nie mate­ria­łów sypkich.

Nie zabra­kło też typo­wych, a jed­nak nauko­wych zabaw dzie­cię­cych. Pra­cow­nicy Wydziału Geo­lo­gii, Geo­fi­zyki i Ochrony Śro­do­wi­ska Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej przy­wieźli pia­sek, który płu­ka­li­śmy w poszu­ki­wa­niu złota. Był też inny pia­sek – magne­tyczny, który słu­żył do wykry­wa­nia mine­ra­łów o wła­ści­wo­ściach magne­tycz­nych. Wła­śnie ten pia­sek magne­tyczny można było otrzy­mać w kon­kur­sie rysun­ko­wym “Pobudź swoją wyobraź­nię – nama­luj świat sprzed milio­nów lat”.

Swoją obec­ność zaak­cen­to­wali także nie­po­ło­mi­cza­nie. Dzięki Mło­dzie­żo­wemu Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nemu oglą­da­li­śmy przez tele­skop niebo.

Fizyczny tor prze­szkód, czyli warsz­taty dla naj­młod­szych przy­go­to­wało koło fizyczne z Gim­na­zjum im. Króla Wła­dy­sława Jagiełły w Nie­po­ło­mi­cach. Z zadań, z któ­rymi zma­gały się dzieci, wymie­nimy przy­kła­dowo: strze­la­nie z działa powietrz­nego; spraw­dza­nie, czy bańki mydlane zawsze są kuli­ste, czy z ogórka kiszo­nego można zro­bić bate­rię, czy to moż­liwe, że woda nie wyleje się ze sło­ika, gdy odwró­cimy go do góry dnem?

Duże zain­te­re­so­wa­nie, jakim cie­szyło się wyda­rze­nie dowo­dzi, że upo­wszech­nia­nie nauki czy inży­nie­rii jest potrzebne i może być cie­kawą formą spę­dza­nia wol­nego czasu, tak dla dzieci, jak i doro­słych. Dzię­ku­jemy za obec­ność i ser­decz­nie zapra­szamy w przy­szłym roku! A wcze­śniej, we wrze­śniu, zachę­camy do uczest­nic­twa w Nocy Naukow­ców – róż­nych miej­scach Mało­pol­ski, ale szcze­gól­nie – w Niepołomicach.

 

Chciał­bym, w imie­niu Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego oraz Gminy Nie­po­ło­mice, raz jesz­cze ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim uczest­ni­kom oraz gościom, bez któ­rych Dzień dziecka z nauką nie mógłby się odbyć:

  • Kółku fizycz­nemu z Gim­na­zjum w Niepołomicach,
  • Klu­bowi Mło­dego Odkrywcy Nuc­leus z Krakowa,
  • Wydzia­łowi Mecha­nicz­nemu Poli­tech­niki Krakowskiej,
  • Wydzia­łowi Geo­lo­gii, Geo­fi­zyki i Ochrony Śro­do­wi­ska Aka­de­mii Górniczo-Hutniczej,
  • Wydzia­łowi Che­mii Uni­wer­sy­tetu Jagiellońskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szy­mon Pitek
MOA
Agata Gumularz
Refe­rat Pro­mo­cji i Kul­tury UMiG Niepołomice
Orga­ni­za­to­rzy „Dnia Dziecka z Nauką”