Zajęcia wyjazdowe

W roku szkol­nym 2016/2017 wpro­wa­dzi­li­śmy pilo­ta­żowo nową aktyw­ność edu­ka­cyjną do naszej oferty, pole­ga­jącą na pro­wa­dze­niu popu­lar­no­nau­ko­wych zajęć w pla­ców­kach zewnętrz­nych. Obec­nie – w roku szkol­nym 2017/2018 – ruszamy pełną parą!

Jeśli szu­ka­cie Pań­stwo spo­sobu na posze­rze­nie wła­snej oferty edu­ka­cyj­nej, lecz brak Wam doświad­cze­nia i odpo­wied­niego wypo­sa­że­nia, pozwa­la­ją­cego pro­wa­dzić mery­to­ryczne i jed­no­cze­śnie atrak­cyjne zaję­cia tech­niczno-przy­rod­ni­cze, to jeste­ście we wła­ści­wym miej­scu. Możemy rów­nież przy­go­to­wać zaję­cia na zadany temat – pozwoli to lepiej wpi­sać się w tema­tykę w danym momen­cie reali­zo­waną w Pań­stwa placówce.

W razie zain­te­re­so­wa­nia udzia­łem Pań­stwa przed­szkola lub szkoły w naszym zewnętrz­nym pro­gra­mie popu­lar­no­nau­ko­wym, zapra­szamy do kon­taktu. Przyjedziemy.

 

Opis zajęć:

  • mają formę doświad­czalną – uczest­nicy samo­dziel­nie reali­zują posta­wione przed nimi zada­nie, a następ­nie szu­kają odpo­wie­dzi na posta­wione pyta­nia problemowe,
  • są inter­dy­scy­pli­narne, czer­pią ze wszyst­kich dzie­dzin nauki czy techniki,
  • wycho­dzą poza sche­mat „jed­nej wła­ści­wej odpowiedzi”,
  • pozwa­lają na popeł­nia­nie kon­struk­tyw­nych błędów,
  • są mery­to­rycz­nie dosto­so­wane do poziomu odbiorcy,
  • sil­nie anga­żują, wyzwa­la­jąc pozy­tywne emocje

 

Infor­ma­cje organizacyjne:

  • zaję­cia prze­zna­czone są dla pla­có­wek oświa­to­wych z terenu Powiatu Wie­lic­kiego (w wyjąt­ko­wych oko­licz­no­ściach – poza tym obszarem),
  • zaję­cia są bez­płatne (pobie­ramy jedy­nie opłatę na zakup mate­ria­łów: 10 zł/rok od uczestnika),
  • spo­ty­kamy się śred­nio raz w mie­siącu, w trak­cie roku szkol­nego jest to zazwy­czaj osiem spotkań,
  • czas trwa­nia zajęć to ok. 45 minut dla każ­dej z grup (opty­mal­nie 3–4 grupy w trak­cie jed­nego dnia)

 

W celu usta­le­nia szcze­gó­łów oferty oraz rezer­wa­cji ter­minu zajęć, pro­simy o kon­takt z osobą prowadzącą.
Adres e‑mail:  
szpitek@USUŃ-TOmoa.edu.pl

 

Zaję­cia pro­wa­dzi: Szy­mon Pitek