Koło astronomiczne dla najmłodszych

Począt­kiem każ­dej nauki jest oso­bi­ste doświadczenie.”
/Hans Zeier/

astronomiczne-kolo_300x300Dzieci to wspa­niali mali odkrywcy ota­cza­ją­cego nas świata. Zami­ło­wa­nie do nauki i pasja, jaką prze­ja­wiają nie­jed­no­krot­nie zaska­kuje. Urze­czy­wist­nia­nie ich astro­no­micz­nych marzeń to coś co reali­zu­jemy pod­czas każ­dych zajęć astro­no­micz­nych dla naj­młod­szych w nie­po­ło­mic­kim Obser­wa­to­rium. Dys­ku­sje połą­czone z zabawą pozwa­lają dzie­ciom od naj­młod­szych lat dowie­dzieć się jakie miej­sce zaj­mu­jemy we Wszechświecie.
Od 2012 roku zaję­cia reali­zo­wane są w ramach pro­gramu autor­skiego „Astro­no­mia dla naj­młod­szych” – autor­stwa p. Moniki Maśla­niec – nauczy­ciela astro­no­mii. Pro­gram ten prze­zna­czony jest do reali­za­cji w gru­pie wie­ko­wej 5–7 lat. Celem pro­gramu jest roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań i umie­jęt­no­ści oraz dostar­cza­nie wie­dzy, potrzeb­nej każ­demu miło­śni­kowi astro­no­mii. Reali­za­cja celu oparta jest na jak naj­więk­szej aktyw­no­ści dzieci. Grupy naj­czę­ściej liczą do 12 uczniów a w trak­cie zajęć reali­zo­wa­nych jest ok. 30 tema­tów z zakresu astro­no­mii ogól­nej w ciągu jed­nego roku szkolnego.

 

Przy­kła­dowe tematy reali­zo­wane na zajęciach:

  • pod­sta­wowe poję­cia astronomiczne,
  • obro­towa mapka nieba oraz Stellarium,
  • cha­rak­te­ry­styka nieba jesien­nego, zimo­wego, wio­sen­nego, letniego,
  • teo­rie o wyglą­dzie Wszechświata,
  • rodzaje tele­sko­pów,
  • dzień i noc oraz pory roku,
  • obser­wa­cje astro­no­miczne (plamy na Słońcu, powierzch­nia Księ­życa itp.),
  • cha­rak­te­ry­styka pla­net i ich księżyców.

 

Ucznio­wie uczą się dzięki zaan­ga­żo­wa­niu we wza­jemne aktywne rela­cje. Swoje natu­ralne dys­po­zy­cje wzmac­niają poprzez współ­dzia­ła­nie, inte­rak­cje z rówie­śni­kami, doro­słymi, oto­cze­niem. Pomaga im to znaj­do­wać głęb­szy sens swo­ich doświad­czeń i lepiej pozna­wać śro­do­wi­sko w któ­rym żyją. Inte­rak­cje, w jakie wcho­dzą dzieci pod­czas wszyst­kich rodza­jów aktyw­no­ści (ryso­wa­nia, zabaw i gier, obser­wa­cji) two­rzą kon­tekst i sty­mu­la­cję dla roz­woju spo­łecz­nego i poznaw­czego zarówno wie­dzy i umie­jęt­no­ści, jak i pre­dys­po­zy­cji czy roz­woju emocjonalnego.

Pro­gram naucza­nia astro­no­mii – “Astro­no­mia dla naj­młod­szych” [PDF]

 

Zaję­cia pro­wa­dzi: Monika Maśla­niec, Justyna Put

 

Opłaty za nasze zaję­cia są dobro­wolne i tra­fiają na rzecz Rady Rodzi­ców dzia­ła­ją­cej przy Obserwatorium.