Koło internetowe

kolo-internetoweZapra­szamy na zaję­cia koła inter­ne­to­wego w pra­cowni kom­pu­te­ro­wej Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego!

Tema­tyka zajęć obej­muje aktu­alne, zgodne z zain­te­re­so­wa­niami uczest­ni­ków zagad­nie­nia zwią­zane z sze­roko poję­tym korzy­sta­niem z sieci Inter­net.

Poziom zajęć i zagad­nie­nia na nich poru­szane dosto­so­wane są do wieku, wie­dzy i zain­te­re­so­wań uczestników.

Każdy uczeń pra­cuje przy wła­snym kom­pu­te­rze, a ze względu na spe­cja­li­styczny cha­rak­ter pro­wa­dzo­nych zajęć, grupy uczniów skła­dają się z 6 osób.

Zaję­cia roz­po­czy­nają się w dru­giej poło­wie wrze­śnia, a koń­czą wraz z zakoń­cze­niem roku szkolnego.

 

 

Na zaję­ciach nauczysz się mię­dzy innymi:

 • bez­piecz­nie uży­wać Inter­netu na kom­pu­te­rze, table­cie, tele­fo­nie komórkowym;
 • bro­nić się przed wirusami;
 • chro­nić swoją prywatność;
 • mieć zawsze zabez­pie­czony komputer;
 • kom­for­towo prze­glą­dać infor­ma­cje w Internecie;
 • spraw­nie wyszu­ki­wać infor­ma­cje w Sieci;
 • o moż­li­wo­ściach Internetu;
 • uży­wać poczty elektronicznej;
 • o roz­ma­itych spo­so­bach komu­ni­ka­cji z innymi ludźmi na całym świecie;
 • ulep­szać wyko­nane przez sie­bie zdjęcia;
 • uży­wać pro­gra­mów do two­rze­nia gra­fiki i animacji;
 • two­rzyć filmy;
 • two­rzyć strony internetowe;
 • pod­staw programowania;

 

Prócz tego nie zabraknie:

 • sur­fo­wa­nia po cie­ka­wych stro­nach internetowych;
 • gier i zabaw dostęp­nych w Sieci;
 • uczest­nic­twa w cie­ka­wych pro­jek­tach internetowych;
 • uczest­nic­twa w konkursach;

 

Zaję­cia pro­wa­dzi: Domi­nik Pasternak