GS dla GN czyli…

Grze­gorz Sęk dla “Gazety Nie­po­ło­mic­kiej”.

 

Od kil­ku­na­stu mie­sięcy w każ­dym wyda­niu tego lokal­nego pisma infor­ma­cyjno-publi­cy­stycz­nego uka­zują się arty­kuły nauczy­ciela i popu­la­ry­za­tora astro­no­mii z naszego Obser­wa­to­rium – Grze­go­rza Sęka.

Sęk w tym, że tak jak w przy­padku każ­dego innego cza­so­pi­sma lub gazety, tek­sty zamiesz­czane w “GN” – z natury tych mediów – szybko tra­fiają w archi­walny nie­byt… Chcemy je przed tym oca­lić tym bar­dziej, że Grze­gorz Sęk w swo­ich felie­to­nach opi­suje bie­żące sprawy Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach, jego dzia­łal­ność, wyda­rze­nia i bie­żące aktywności.

Zapra­szamy zatem do tej czę­ści naszej strony, w któ­rej regu­lar­nie po uka­za­niu się kolej­nego wyda­nia „Gazety Nie­po­ło­mic­kiej” umiesz­czać będziemy wydru­ko­wany w niej artykuł.

Stop­niowo, w miarę odszu­ki­wa­nia przez Autora nieco… a nawet bar­dzo… zapo­mnia­nych już tek­stów z ubie­głych wydań cza­so­pi­sma, poja­wiać się będą i one.