GS dla GN

GS: Wędrujemy | GN: XI 2019

Posted by on 02 grudnia 2019

GS: Wędrujemy | GN: XI 2019

Remont sie­dziby Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, poło­żo­nej przy ulicy Miko­łaja Koper­nika 2, posta­wił przed całym per­so­ne­lem, a zwłasz­cza przed nauczy­cie­lami trudne wyzwa­nie. Nale­żało bowiem na okres pra­wie dwóch lat zmie­nić tryb funk­cjo­no­wa­nia pla­cówki, nie obni­ża­jąc przy tym poziomu zajęć ani też nie tra­cąc poten­cjal­nych zainteresowanych. Przy­go­to­wa­nia do spro­sta­nia temu wyzwa­niu trwały kilka mie­sięcy, aż wresz­cie z nowym rokiem szkol­nym mogli­śmy ponow­nie uru­cho­mić nasze kółka...

Read More

GS: Pochwała wytrwałości | GN: X 2019

Posted by on 10 października 2019

GS: Pochwała wytrwałości | GN: X 2019

Pozna­wa­nie Wszech­świata wymaga poświę­ce­nia czasu i wyka­za­nia się nie­ma­łymi umie­jęt­no­ściami. Ucznio­wie uczęsz­cza­jący na zaję­cia astro­no­miczne pro­wa­dzone w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego mają dostęp do nowo­cze­snych narzę­dzi i metod obser­wa­cyj­nych i czę­sto z nich korzy­stają. Z bie­giem czasu ich kom­pe­ten­cje w tej dzie­dzi­nie rosną, zaś naj­wy­tr­walsi osią­gają wyżyny kunsztu obser­wa­cyj­nego. Jeżeli jesz­cze dodać do tego smy­kałkę...

Read More

GS: Tańczący z ELFami | GN: IX 2019

Posted by on 20 września 2019

GS: Tańczący z ELFami | GN: IX 2019

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, wrze­sień 2019 Jeste­śmy w miarę bez­pieczni na naszej pla­ne­cie, ponie­waż jest ona otu­lona trzema war­stwami ochron­nymi, dzie­lą­cymi nas od mię­dzy­pla­ne­tar­nej pustki. Naj­bar­dziej zewnętrzna z nich nosi nazwę magne­tos­fery i chroni nas przed groź­nymi czą­stecz­kami pocho­dze­nia sło­necz­nego. Druga war­stwa to jonos­fera, roz­cią­ga­jąca się od 60 do 90 kilo­me­tra nad powierzch­nią Ziemi, i wresz­cie trze­cia, ta życio­dajne war­stwa to powie­trze atmos­fe­ryczne, które...

Read More

GS: Zimowe bieszczadowanie | GN: IV 2018

Posted by on 06 kwietnia 2018

GS: Zimowe bieszczadowanie | GN: IV 2018

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, kwie­cień 2018 Tro­chę mrozu, mnó­stwo śniegu, a wokół wspa­niała, dzika przy­roda – to są wła­śnie Stu­po­siany poło­żone w samym cen­trum biesz­czadz­kiego „worka”. Tra­dy­cyj­nie w porze ferii mło­dzież zrze­szona w MOA odbywa tam tygo­dniowy obóz, korzy­sta­jąc z moż­li­wo­ści ofe­ro­wa­nych przez biesz­czadzki Park Gwiezd­nego Nieba. Co prawda w tym roku aura nie sprzy­jała pro­wa­dze­niu obser­wa­cji astro­no­micz­nych, bo tylko jedna noc była cał­ko­wi­cie bez­chmurna,...

Read More

GS: Przez ćwiczenie do mistrzostwa | GN: V 2017

Posted by on 10 maja 2017

GS: Przez ćwiczenie do mistrzostwa | GN: V 2017

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, maj 2017 Nie ma kró­lew­skiej drogi do osią­gnię­cia naj­wyż­szych umie­jęt­no­ści w sztuce prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy. Jedyny spo­sób to mozolna praca, dosko­na­le­nie warsz­tatu, pod­pa­try­wa­nie naj­lep­szych w tym rze­mio­śle. Oka­zję do tego dał nam udział w dzie­wią­tej Kon­fe­ren­cji „Inte­rak­cja – Inte­gra­cja” połą­czo­nej tym razem warsz­ta­tami wyko­ny­wa­nia sean­sów w Pla­ne­ta­rium. Całość trwała 4 dni a zaję­cia odby­wały się w war­szaw­skim Cen­trum Nauki Kopernik. Pię­cioro...

Read More

GS: Okno na Wszechświat i Brama do Kosmosu | GN: I‑II 2017

Posted by on 28 stycznia 2017

GS: Okno na Wszechświat i Brama do Kosmosu | GN: I‑II 2017

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, sty­czeń-luty 2017. To pierw­sze znaj­duje się w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym, gdzie każdy – przed­szko­lak, uczeń czy też osoba doro­sła może oso­bi­ście uczest­ni­czyć w miste­rium bada­nia tego, co nazy­wamy Wszech­świa­tem. Zaś Brama do Kosmosu to tytuł ogrom­nej wystawy, jaką spora grupa uczniów MOA wraz ze swo­imi nauczy­cie­lami zwie­dziła 10 grud­nia zeszłego roku. Sama wystawa „Gate­way to Space” przy­je­chała do War­szawy wprost ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, gdzie...

Read More

GS: W stronę edukacji astronomicznej | GN: XII 2016

Posted by on 17 grudnia 2016

GS: W stronę edukacji astronomicznej | GN: XII 2016

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, gru­dzień 2016. Powo­dem orga­ni­zo­wa­nia kon­fe­ren­cji astro­no­micz­nych w Nie­po­ło­mi­cach była chęć dopro­wa­dze­nia do spo­tka­nia naukow­ców z nauczy­cie­lami przed­mio­tów przy­rod­ni­czych oraz z uczniami star­szych klas lice­al­nych. W rezul­ta­cie ocze­ki­wano zwięk­sze­nia udziału tre­ści astro­no­micz­nych w naucza­niu szkol­nym, i to się udało.  Z roku na rok rośnie liczba uczest­ni­ków, w tego­rocz­nej, dzie­wią­tej już Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji ...

Read More

GS: Księżyc, jaki jest, nie każdy widzi | GN: XI 2016

Posted by on 18 listopada 2016

GS: Księżyc, jaki jest, nie każdy widzi | GN: XI 2016

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, listo­pad 2016. Tą para­frazą zda­nia z ency­klo­pe­dii księ­dza Bene­dykta Chmie­low­skiego można opi­sać fakt, że wygląd naj­bliż­szego Ziemi ciała nie­bie­skiego nie jest znany tak powszech­nie, jak można by się tego spo­dzie­wać. Dla­tego też opra­co­wa­li­śmy w MOA pro­jekt, który nie tylko umoż­li­wia pozna­nie wyglądu tar­czy Księ­życa, ale też pro­wa­dzi do zapo­zna­nia z cha­rak­te­ry­styką utwo­rów na jego powierzchni. Opi­sy­wane ćwi­cze­nie w for­mie zabawy...

Read More

GS: Dla nauczycieli, uczniów i publiczności | GN: X 2016

Posted by on 18 października 2016

GS: Dla nauczycieli, uczniów i publiczności | GN: X 2016

Grze­gorz Sęk (MOA), Gazeta Nie­po­ło­micka, paź­dzier­nik 2016. Taki jest zasięg dzia­łań edu­ka­cyj­nych Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego. Dobrą tego ilu­stra­cją są ostat­nie waka­cje, w cza­sie któ­rych pod­jęto trzy waż­nie przed­się­wzię­cia, skie­ro­wane wła­śnie do wymie­nio­nych grup. Na początku lipca w biesz­czadz­kich Stu­po­sia­nach pro­wa­dzi­łem, wraz z Ludwi­kiem Leh­ma­nem z Gło­gowa, szó­stą już z kolei Let­nią Szkołę Pol­skiego Oddziału Euro­pej­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia do spraw Edu­ka­cji...

Read More

GS: Najdłuższe polskie wahadło jest w Krakowie | GN: IX 2016

Posted by on 18 października 2016

GS: Najdłuższe polskie wahadło jest w Krakowie | GN: IX 2016

Grze­gorz Sęk, Gazeta Nie­po­ło­micka, wrze­sień 2016 Eks­pe­ry­ment ze swo­bod­nie zawie­szo­nym waha­dłem, wymy­ślony w poło­wie dzie­więt­na­stego wieku przez Jeana Ber­narda Foucault, został zali­czony do dzie­się­ciu naj­waż­niej­szych doświad­czeń w dzie­jach nauki. Pokaz ude­rza swoją pro­stotą i naocz­no­ścią – bez żad­nych pomia­rów, ot tylko posłu­gu­jąc się wzro­kiem, można bez trudu stwier­dzić, że w trak­cie upływu czasu waha­jący się na dłu­giej nici cię­ża­rek zmie­nia powoli płasz­czy­znę drgań...

Read More