Wydarzenia na niebie – czerwiec 2022

Posted by on 31 maja 2022

Wydarzenia na niebie – czerwiec 2022
W czerwcu myślami jeste­śmy już na waka­cjach. To czas naj­dłuż­szych dni i bar­dzo krót­kich nocy a dokład­niej braku nocy astro­no­micz­nej. Słońce nie scho­dzi poni­żej 18 stopni pod hory­zont. Dla­tego noce nie są cał­kiem ciemne i zmierzch astro­no­miczny prze­cho­dzi od razu w świt astro­no­miczny. Ale jest to zara­zem świetny czas do wypa­try­wa­nia Obło­ków Sre­brzy­stych nad pół­noc­nym  wid­no­krę­giem. Obłoki sre­brzy­ste są naj­wyż­szymi chmu­rami obser­wo­wa­nymi z Ziemi, znaj­dują się w mezos­fe­rze około 75–85 km nad jej powierzch­nią. Mię­dzy 19 a 22 czerwca będziemy mieli naj­dłuż­sze dni w roku. Będą trwały 16 godzin i 23 minuty a 21 czerwca o 11:14 roz­pocz­nie się astro­no­miczne lato. Jeśli cho­dzi o pla­nety, to możemy je obser­wo­wać dopiero na poran­nym nie­bie a Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) pojawi się po 29 czerwca w dru­giej czę­ści nocy. Dokładne godziny prze­lo­tów ISS i innych sate­li­tów na stronie:
www.heavens-above.com
1 VI – koniec nocy astro­no­micz­nych dla φ > 50o
2 VI – Księ­życ w apogeum
7 VI – I kwa­dra Księżyca
12 VI – koniunk­cja Wenus z Uranem
14 VI – peł­nia Księżyca/ superksiężyc
15 VI – Księ­życ w perygeum/ zakry­cie gwiazdy tau Sgr przez Księżyc
18 VI – koniunk­cja Księ­życa z Saturnem
20 VI – koniunk­cja Księ­życa z Neptunem
21 VI – 11:14 począ­tek astro­no­micz­nego lata/ III kwa­dra Księżyca/koniunkcja Księ­życa z Jowiszem
22 VI – koniunk­cja Księ­życa z Marsem
25 VI – koniunk­cja Księ­życa z Uranem
26 VI – koniunk­cja Księ­życa z Wenus
27 VI – 44 rocz­nica lotu gen. Hermaszewskiego/ koniunk­cja Księ­życa z Merkurym
28 VI – mak­si­mum roju Booty­dów z radian­tem na tle gwiaz­do­zbioru Wola­rza (ZHR=zmienna)
29 VI – nów Księżyca/ Księ­życ w apogeum
30 VI – Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Planetoidy
Pogod­nego nieba i owoc­nych obserwacji
Janusz Nice­wicz