Webinarium – Eksperci KMO z Małopolski

Posted by on 11 maja 2022

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach – part­ner regio­nalny KMO w Mało­pol­sce zapra­sza 17 maja, we wto­rek o godzi­nie 17.00 na spo­tka­nie on – line.

Głów­nym tema­tem będzie pre­zen­ta­cja dzia­łań w pro­gra­mie Klub Mło­dego Odkrywcy.

Pre­le­gen­tami będą nauczy­ciele z pasją – opie­ku­no­wie KMO:

Pani Kata­rzyna Perzyna – nauczy­cielka bio­lo­gii, przy­rody i che­mii podzieli się z nami swo­imi pomy­słami na reali­za­cję doświad­czeń w KMO. Opo­wie jak dobie­rać tema­tykę spo­tkań z uczniami, aby mieli cią­głą potrzebę poszu­ki­wa­nia i odkry­wa­nia praw przyrody.

Pan Wal­de­mar Ogłoza – eks­pert z ramie­nia part­nera, pra­cow­nik Uni­wer­sy­tetu Peda­go­gicz­nego i pra­cow­nik MOA tym razem prze­nie­sie nas do Wszech­świata sprzed 100 lat.

Ser­decz­nie zapra­szamy nauczy­cieli z całej Polski.

Spo­tka­nie odbę­dzie się na plat­for­mie Zoom, CNK.

Link do spo­tka­nia jest tutaj:

webi­na­rium Eks­perci KMO