KREATYWNE WARSZTATYCZĘŚĆ II

Posted by on 31 maja 2022

21 maja w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach odbyło się dru­gie spo­tka­nie dla nauczy­cieli, edu­ka­to­rów i opie­ku­nów KMO w ramach pro­jektu Regiony KMO. Wyda­rze­nie zostało zre­ali­zo­wane przy wspar­ciu Cen­trum Nauki Koper­nik oraz Pol­sko – Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wolności.

Uczest­nicy kon­fe­ren­cji mieli oka­zję do dys­ku­sji oraz wymiany doświad­czeń. Chęt­nie dzie­lili się spo­strze­że­niami doty­czą­cymi prze­pro­wa­dze­nia w swo­ich Klu­bach aktyw­no­ści zapro­po­no­wa­nych na pierw­szym spotkaniu.

Gościem spe­cjal­nym wyda­rze­nia był dr Grze­gorz Sta­chow­ski z Uni­wer­sy­tetu Peda­go­gicz­nego w Kra­ko­wie, peł­niący funk­cje Pre­zy­denta Mię­dzy­na­ro­do­wej Olim­piady z Astro­no­mii i Astro­fi­zyki oraz Kra­jo­wego Koor­dy­na­tora Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej. Przed­sta­wił on zgro­ma­dzo­nym naj­now­sze osią­gnię­cie astro­no­mii- obraz czar­nej dziury w cen­trum Drogi Mlecz­nej, a także opo­wie­dział o Olim­pia­dzie Astronomicznej.

Wal­de­mar Ogłoza popro­wa­dził warsz­taty doty­czące rakiet kosmicz­nych i poka­zał, jak w atrak­cyjny spo­sób można omó­wić ten temat z uczniami na róż­nych eta­pach edukacyjnych.

Alek­san­dra Kowal­ska przed­sta­wiła zebra­nym „Garść inspi­ra­cji z MOA”, czyli zbiór róż­no­rod­nych pomy­słów na eks­pe­ry­menty do prze­pro­wa­dze­nia z Klubowiczami.

Spo­tka­nie zakoń­czyło się sean­sem w pla­ne­ta­rium pt. „Odle­głe światy” oraz wyko­na­niem pamiąt­ko­wego zdję­cia grupowego.

Dzię­ku­jemy za przy­by­cie i aktywny udział!