Warsztaty obserwacyjne w MOA

Posted by on 17 listopada 2021

W dniach od piątku 15 do ponie­działku 18 paź­dzier­nika 2021 roku odbyły się w naszym Obser­wa­to­rium „Warsz­taty obser­wa­cji obiek­tów Układu Sło­necz­nego”, prze­zna­czone dla nauczy­cieli szkół wszyst­kich szcze­bli i rodza­jów. Udział wzięło dwa­dzie­ścia osób, głów­nie z Mało­pol­ski, ale też z łódz­kiego, zachod­nio­po­mor­skiego czy też z Dol­nego Ślą­ska. W pro­gra­mie były zaję­cia prak­tyczne zwią­zane z uży­ciem róż­nych rodza­jów i typów instru­men­tów obser­wa­cyj­nych, ćwi­czono także metody opra­co­wa­nia i ana­lizy otrzy­ma­nych obra­zów. Do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków był tele­skop Schmidta-Cas­se­gra­ina Meade LX 200 o śred­nicy lustra 12 cali, umiesz­czony w kopule na szczy­cie wieży obser­wa­cyj­nej, oraz nastę­pu­jące instru­menty prze­no­śne, usta­wiane na tara­sie obserwacyjnym:

1) Luneta sło­neczna Lunt 100/1000 H‑alfa na mon­tażu para­lak­tycz­nym z sys­te­mem GoTo

2) Luneta Sky­Wat­cher 100/1000 z fil­trem Coro­nado H‑alfa Solar­Max 60 mm na mon­tażu para­lak­tycz­nym z prowadzeniem

3) Tele­skop Schmidta-Cas­se­gra­ina Cele­stron 8 cali na mon­tażu azy­mu­tal­nym z sys­te­mem GoTo

4) Tele­skop New­tona 250/1200 na mon­tażu azy­mu­tal­nym Dobsona – 3 sztuki

5) Tele­skop New­tona 130/900 na mon­tażu para­lak­tycz­nym bez prowadzenia

6) Tele­skop New­tona 130/650 na mon­tażu para­lak­tycz­nym bez prowadzenia

7) Luneta Bres­ser Sky­Lux 60/900 na mon­tażu para­lak­tycz­nym bez prowadzenia

8) Lor­neta Vixen 2x80 na statywie.

Główne zaję­cia uczest­ni­ków pole­gały na prak­ty­ko­wa­niu obsługi róż­nych typów tele­sko­pów w trak­cie dzien­nych i noc­nych obser­wa­cji. Nauka pra­wi­dło­wego usta­wia­nia mon­tażu, zgry­wa­nie lunetki celow­ni­czej z obra­zem w głów­nej tubie, wła­ściwy do obser­wo­wa­nego obiektu dobór oku­laru, a także sto­so­wa­nie róż­nych odbior­ni­ków świa­tła zaj­mo­wały nas przez wiele godzin. W efek­cie powstało sporo spo­strze­żeń, a także zdjęć i fil­mi­ków, które po opra­co­wa­niu w pro­gra­mach Regi­stax, Star­tra­ils, Deep­Sky­Stac­ker i Fast­Stone oraz po opi­sa­niu w pro­gra­mie GIMP mogły być opublikowane.

Sko­rzy­sta­li­śmy także z moż­li­wo­ści uży­cia tele­sko­pów z pro­jektu Micro­ob­se­rva­tory, dzięki czemu powstały zdję­cia plam słonecznych.

Zmienne zachmu­rze­nie nie prze­szko­dziło naszej aktyw­no­ści na wielu polach – oto fil­mik spo­rzą­dzony metodą „time­lapse”.

Plo­nem uży­cia tele­skopu Meade LX200 były zdję­cia Wenus i Saturna, jakie udało się wyko­nać pomimo nie­sprzy­ja­ją­cej pogody.

Waż­nym punk­tem warsz­ta­tów była nocna wycieczka do Czar­nego Stawu, poło­żo­nego w głębi Pusz­czy Nie­po­ło­mic­kiej. Z par­kingu w miej­sco­wo­ści Bacz­ków pie­sza droga w ciągu nie­ca­łej godziny zawio­dła nas do malow­ni­czego zakątka skry­tego wśród wyso­kich drzew.

W nagrodę za wysi­łek towa­rzy­szący mar­szowi chmury nieco się roze­szły, a jede­na­sto­dniowy Księ­życ wydo­był całą urodę okolicy.

Dzię­kuję Monice Maśla­niec, Justy­nie Put i Janu­szowi Nice­wi­czowi za pomoc w prze­pro­wa­dze­niu uda­nych zajęć w trak­cie warsztatów.

Warsz­taty zapla­no­wał, zor­ga­ni­zo­wał i prze­pro­wa­dził Grze­gorz Sęk.