Częściowe zaćmienie Księżyca

Posted by on 16 listopada 2021

Częściowe zaćmienie Księżyca

Listo­pa­dowe zaćmie­nie Księ­życa

W dniu 19 listo­pada 2021 wystąpi czę­ściowe zaćmie­nie Księ­życa – u nas nie­wi­doczne, bowiem nasz natu­ralny sate­lita zaj­dzie rano pod hory­zont już o godz. 6.58, podą­ża­jąc do pełni. U nas Słońce wzej­dzie już o godz. 6.59 i roz­pocz­nie się dzień. Peł­nia Księ­życa wystąpi o godz. 9.57, a o 10.03 roz­pocz­nie On swą wędrówkę przez cień Ziemi. Mak­sy­mal­nie, Księ­życ zanu­rzy w cie­niu Ziemi pra­wie 98% swej tar­czy. Tym nie mniej, będzie to naj­dłuż­sze czę­ściowe zaćmie­nie Księ­życa obser­wo­wane w XXI stu­le­ciu i będzie trwało aż 210 minut – jak podają to Auto­rzy “Kalen­da­rza Astro­no­micz­nego na XXI wiek”.

Ogól­nie na Ziemi w tym stu­le­ciu wystą­pią 143 zaćmie­nia Księ­życa: 85 cał­ko­wi­tych i 58 czę­ścio­wych oraz 87 pół­cie­niowe. W Pol­sce zaś 92 zaćmie­nia w tym: 59 cał­ko­wi­tych i 33 czę­ściowe. Dotych­czas obser­wo­wa­li­śmy w Nie­po­ło­mi­cach 19 zaćmień (13/6) Księ­życa, a następne, naj­bliż­sze cał­ko­wite, wystąpi już w ponie­dzia­łek 16 maja 2022 roku, począ­tek o godz. 4.27, a mak­si­mum o godz. 6.11. Godziny podane są według obo­wią­zu­ją­cego czasu lokalnego.

Adam Micha­lec