Warsztaty projektu EarthKAM

Posted by on 30 listopada 2021

Warsztaty projektu EarthKAM

W sobotę, 27 paź­dzier­nika odbyły się w naszym Obser­wa­to­rium dzie­wię­cio­go­dzinne warsz­taty, poświę­cone pro­jek­towi Ear­th­KAM. Pro­wa­dził je Grze­gorz Sęk wraz z Iwoną Jaro­sik, nauczy­cie­lem – biblio­te­ka­rzem ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce. Ćwi­czy­li­śmy inten­syw­nie czyn­no­ści zwią­zane z pla­no­wa­niem sesji zdję­cio­wych i opra­co­wy­wa­niem wyni­ków do postaci pozwa­la­ją­cej na ich publi­ka­cję. Spo­so­bami przed­sta­wia­nia rezul­ta­tów pracy mło­dzieży mogą być zarówno omó­wie­nia poje­dyn­czych zdjęć, jak też opra­co­wa­nia zbior­cze, pre­zen­ta­cje, fotok­siążki, wresz­cie wystawy foto­gra­mów, zarówno te umiesz­czone w szko­łach, jak i cza­sowe, przed­sta­wiane w róż­nych insty­tu­cjach edu­ka­cyj­nych i kul­tu­ral­nych. W trak­cie krót­kich wykła­dów, a także po nich były oka­zje do dys­ku­sji, które uczest­nicy skrzęt­nie wyko­rzy­sty­wali. W rezul­ta­cie poja­wiły się nowe pro­po­zy­cje co do pla­no­wa­nia miejsc prze­zna­czo­nych do sfo­to­gra­fo­wa­nia, takie jak miej­sca pobytu boha­te­rów lite­rac­kich, zna­nych z lek­tur szkol­nych, miej­sca nazna­czone histo­rią czy też mia­sta olim­pij­skie. Idzie bowiem o to, aby na pracę w pro­jek­cie Ear­th­KAM spoj­rzeć inter­dy­scy­pli­nar­nie, wyko­rzy­stu­jąc i wzbo­ga­ca­jąc wie­dzę uczniów z roż­nych dzie­dzin szkol­nego naucza­nia. Dla­tego też roz­wią­zy­wa­li­śmy przy­kła­dowe zada­nia wyko­rzy­stu­jąc wie­dzę mate­ma­tyczną, na przy­kład zwią­zaną z roz­wią­zy­wa­niem trój­ką­tów pro­sto­kąt­nych do wyzna­cza­nia wyso­ko­ści względ­nej pasm gór­skich z dłu­go­ści rzu­ca­nych przez nie cieni, czy też wyso­ko­ści chmur nad pozio­mem terenu. Oczy­wi­ście potrzebne były do tego dane doty­czące wyso­ko­ści Słońca nad hory­zon­tem, które dla danego miej­sca i momentu można pozy­skać z dedy­ko­wa­nych pro­gra­mów astro­no­micz­nych. Zaj­mo­wa­li­śmy się także pro­ble­mami wzbo­ga­ce­nia i uatrak­cyj­nie­nia wysta­wo­wej infor­ma­cji wizu­al­nej, na przy­kład przez doda­nie mapy świata z ozna­cze­niami miejsc pocho­dze­nia poszcze­gól­nych zdjęć. Padały także pro­po­zy­cje zaan­ga­żo­wa­nia młod­szych dzieci do wyko­ny­wa­nia prac pla­stycz­nych, inspi­ro­wa­nych kon­kret­nymi zdję­ciami powierzchni naszej pla­nety. Waż­nym uzu­peł­nie­niem zdjęć z pro­jektu Ear­th­KAM mogą być dane z sate­li­tów Coper­ni­cus-Sen­ti­nel, powszech­nie dostępne w prze­glą­darce Eo Brow­ser. Bogate archi­wum może być pomocne w śle­dze­niu zmian, jakie nie­usta­jąco zacho­dzą na powierzchni naszej pla­nety, zwłasz­cza że zdję­cia z tego źró­dła są wie­lo­spek­tralne, czyli wyko­ny­wane nie tylko w dzie­dzi­nie wizu­al­nej. Pew­nym uroz­ma­ice­niem były zaję­cia zwią­zane z usta­wie­niem szkol­nej lunety, jaka przy­wiózł ze sobą kolega nauczy­ciel z Mielca. Na wio­snę roku 2022 w tam­tej­szym liceum ogól­no­kształ­cą­cym pla­no­wane jest otwar­cie szkol­nego obser­wa­to­rium astro­no­micz­nego, czemu całym ser­cem sprzy­jamy i słu­żymy pomocą. 

A oto migawki foto­gra­ficzne z naszych zajęć, w żad­nej mie­rze nie wyczer­pu­jące całego bogac­twa tema­tyki, jaką zaj­mo­wała się nie­wielka, ale bar­dzo zaan­ga­żo­wana grupa nauczycieli.