Dzień Kobiet w Planetarium

Posted by on 27 lutego 2018

Dzień Kobiet w Planetarium

Z oka­zji Dnia Kobiet zapra­szamy Panie na seans w Pla­ne­ta­rium pod tytu­łem: “Spa­cer po nie­bie z muzyką w tle”.

 

Po sean­sie – jeśli pogoda pozwoli – zapra­szamy na pokazy wie­czor­nego nieba przy uży­ciu naj­więk­szego naszego teleskopu.

 

 

czwar­tek  |  8 marca 2018  |  18:00
Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach

Wstęp wolny!

 

Pro­simy o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­niczną – (12) 281 15 61 lub na poprzez niniej­szy for­mu­larz.
Liczba miejsc jest ograniczona.