Warsztat Konstruktorów Marzeń

Posted by on 05 lutego 2018

Warsztat Konstruktorów Marzeń

Z naszą małą pomocą pozna­cie warsz­tat, który posłuży do reali­za­cji wszyst­kich arcy­cie­ka­wych pomy­słów Waszych oraz Waszych uczniów. Oswo­imy pod­sta­wowe narzę­dzia takie jak piła do drewna, śru­bo­kręt czy mło­tek oraz zoba­czymy, jak można połą­czyć to z drobną elek­tro­niką. Przy oka­zji usta­limy, jak dzia­łać, aby nic nie wybu­chło, a palce pozo­stały nie­usz­ko­dzone. Jeśli myślisz, że maj­ster­ko­wa­nie jest moż­liwe wyłącz­nie z dro­gim i trud­nym do obsługi sprzę­tem, to udo­wod­nimy Ci, że możesz robić to rów­nież przy nie­wiel­kim nakła­dzie pie­nięż­nym z pro­stymi narzędziami.

Wspól­nie zasta­no­wimy się, jak dosto­so­wać pro­jekt do Waszych potrzeb i od zera zbu­do­wać maker­space w Waszych szko­łach. Czy to będzie prze­strzeń do pracy z drew­nem? Meta­lem? Elek­tro­niką? Tka­ni­nami? Tek­turą? Wszystko zależy od Was!

Do zoba­cze­nia na warsztatach!

 

 

Wyda­rze­nie jest orga­ni­zo­wane przez Cen­trum Nauki Koper­nik oraz Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astronomiczne.
Odbę­dzie się ono w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium  w Nie­po­ło­mi­cach, 10 marca 2018 roku w godzi­nach 10:00–15:00.
Udział w warsz­ta­tach jest bezpłatny.

Zapi­sać można się za pośred­nic­twem tego for­mu­la­rza.

 

Szy­mon Pitek