Ferie zimowe 2018 w naszym Obserwatorium

Posted by on 09 lutego 2018

Ferie zimowe 2018 w naszym Obserwatorium

 

 

W okre­sie ferii zimo­wych – trwa­ją­cych od  12 do 25 lutego – zapra­szamy do Obser­wa­to­rium w Niepołomicach.

 

 

 

 

 

Pro­po­nu­jemy, co następuje:

 

WARSZTATY ASTRONOMICZNE dla dzieci i młodzieży
(szcze­góły warsz­ta­tów – poniżej)

  • od ponie­działku do piątku – zawsze o godzi­nie 9:00 oraz 11:00

 

 

POKAZY SŁOŃCA – przez teleskopy

  • od ponie­działku do piątku – od 12:00 do 13:00

 

 

WIECZORNE POKAZY NIEBA – także przez tele­skopy oraz zapew­niamy krótki kurs roz­po­zna­wa­nia aktu­al­nie widocz­nych gwiazdozbiorów.

  • od ponie­działku do piątku – od 17:30 do 19:30
    (Z wyjąt­kiem środy – 21 lutego. W tym dniu pokazy nie odbędą się!)

 

 

WAŻNE!

  1. Obser­wa­cje nieba moż­liwe są wyłącz­nie przy sprzy­ja­ją­cej pogodzie.
  2. W cza­sie ferii wszyst­kie pokazy i warsz­taty są bezpłatne!
  3. Biuro Obser­wa­to­rium jest czynne od ponie­działku do piątku w godzi­nach 8:00 – 16:00.

 

 


 

Tematy warsz­ta­tów astro­no­micz­nych w cza­sie ferii

 

Na warsz­taty zapra­szamy przede wszyst­kim osoby indy­wi­du­alne, a jed­no­ra­zowo w zaję­ciach może uczest­ni­czyć mak­sy­mal­nie 16. uczestników.

 

Słońce – wiek uczest­ni­ków: od 8 lat

Warsz­taty te są poświę­cone Słońcu, spo­so­bom zbie­ra­nia wła­snych obser­wa­cji oraz ich analizowaniu.
W trak­cie zajęć zostaną poka­zane różne obser­wa­cyjne bazy danych dostępne w Inter­ne­cie. Zostaną rów­nież omó­wione kwe­stie powsta­wa­nia plam sło­necz­nych oraz aktyw­ność słoneczna.

 

Egzo­pla­nety – wiek uczest­ni­ków: od 10 lat

Warsz­taty te są poświę­cone spo­so­bom odkry­wa­nia pla­net. Każ­demu z uczest­ni­ków zostaną zapre­zen­to­wane naj­now­sze odkry­cia w tej dzie­dzi­nie ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem danych zebra­nych przez Kosmiczny Tele­skop Keplera. W trak­cie zajęć zosta­nie wyko­rzy­stana baza danych z witryny Pla­net Hunters.

 

Gwiaz­do­zbiory – wiek uczest­ni­ków: od 7 lat

Warsz­taty te są poświę­cone roz­miesz­cze­niu gwiaz­do­zbio­rów na nie­bie z wyko­rzy­sta­niem pro­gramu Stel­la­rium. Na zaję­ciach zostaną omó­wione naj­pięk­niej­sze gwiaz­do­zbiory i obiekty, które się w nich znajdują.

 

Micro­ob­se­rva­tory – wiek uczest­ni­ków: od 12 lat

Warsz­taty astro­fo­to­gra­fii. W trak­cie zajęć uczest­nicy mogą zamó­wić zdję­cie obiektu astro­no­micz­nego przy uży­ciu auto­ma­tycz­nego, zdal­nie pro­gra­mo­wa­nego tele­skopu znaj­du­ją­cego się w USA. Omó­wione zostaną także pod­sta­wowe kwe­stie zwią­zane z astro­fo­to­gra­fią, a także naj­cie­kaw­sze obiekty noc­nego nieba.

 

Radiowe obser­wa­cje Drogi Mlecz­nej – wiek uczest­ni­ków: od 17 lat

Warsz­taty radio­astro­no­mii z wyko­rzy­sta­niem zdal­nie ste­ro­wa­nego radio­te­le­skopu znaj­du­ją­cego się
w Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym UJ w Kra­ko­wie. W trak­cie zajęć omó­wione zostaną kwe­stie histo­rii radio­astro­no­mii, metod obser­wa­cji, wyzna­cza­nia krzy­wej rota­cji Galak­tyki i jej ramion spi­ral­nych, a także pro­blem ciem­nej mate­rii w naszej Galaktyce.

 

Spek­tro­skop – badamy kolory Wszech­świata – wiek uczest­ni­ków: od 10 lat

Warsz­taty te są poświę­cone spek­tro­sko­pii. W cza­sie zajęć dzieci dowie­dzą się skąd się biorą kolory róż­nych obiek­tów kosmicz­nych oraz zbu­dują swoje spek­tro­skopy. Z ich pomocą zba­dają pro­mie­nio­wa­nie źró­deł świa­tła róż­nego typu.

 

Kosmiczne puz­zle – wiek uczest­ni­ków: od 6 lat

Warsz­taty te są poświę­cone róż­nym obiek­tom w kosmo­sie np. pla­ne­tom, mgła­wi­com. W cza­sie zajęć uczest­nicy będą się zaj­mo­wać zdję­ciami obiek­tów kosmicz­nych. Dowie­dzą się co przed­sta­wiają te obiekty, a następ­nie będą miały moż­li­wość ukła­da­nia ich zdjęć z puzzli.

 

Tajem­ni­czy goście Układu Sło­necz­nego – wiek uczest­ni­ków: od 6 lat

Warsz­taty te są poświę­cone róż­nym obiek­tom naszego Układu Sło­necz­nego. W cza­sie zajęć każde z dzieci dowie się jak zbu­do­wane są mete­oryty i komety. Na zakoń­cze­nie uczest­nik wykona samo­dziel­nie model jed­nego z takich obiektów.

 

 

12.02.2018 – poniedziałek
9:00  „Egzo­pla­nety”  – od 10 lat
11:00  „Słońce”  – od 8 lat
13.02.2018 – wtorek

9:00

 „Micro­ob­se­rva­tory” – od 12 lat

11:00

“Radiowe obser­wa­cje Drogi Mlecz­nej” – od 17 lat
14.02.2018 – środa
9:00 „Tajem­ni­czy goście Układu Sło­necz­nego” – od 6 lat
11:00 „Micro­ob­se­rva­tory” – od 12 lat
15.02.2018 – czwartek
9:00 „Gwiaz­do­zbiory” – od 7 lat
11:00 „Gwiaz­do­zbiory” – od 7 lat
16.02.2018 – piątek
9:00  „Micro­ob­se­rva­tory” – od 12 lat
11:00  „Tajem­ni­czy goście Układu Sło­necz­nego” – od 6 lat
19.02.2018 – poniedziałek
9:00  „Kosmiczne puz­zle” – od 6 lat
11:00  „Spek­tro­skop – badamy kolory wszech­świata” – od 10 lat
20.02.2018 – wtorek
9:00  „Egzo­pla­nety” – od 10 lat
11:00  „Gwiaz­do­zbiory” – od 7 lat
21.02.2018 – środa
9:00  „Gwiaz­do­zbiory” – od 7 lat
11:00  „Radiowe obser­wa­cje Drogi Mlecz­nej” – od 17 lat
22.02.2018 – czwartek
9:00  „Gwiaz­do­zbiory” – od 7 lat
11:00  „Słońce” – od 8 lat
23.02.2018 – piątek
9:00  „Egzo­pla­nety” – od 10 lat
11:00  „Radiowe obser­wa­cje Drogi Mlecz­nej” – od 17 lat