Konkurs na referat – decyzja Komisji Konkursowej

Posted by on 03 marca 2017

Konkurs na referat – decyzja Komisji Konkursowej

Kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół ponad­gim­na­zjal­nych został dzi­siaj zakoń­czony. Komi­sja kon­kur­sowa w skła­dzie: dr Hen­ryk Bran­ce­wicz, dr Adam Micha­lec, mgr Bar­tło­miej Zakrzew­ski i mgr Janusz Nice­wicz wyty­po­wała  6 naj­lep­szych prac. Ich Auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astronomiczno-Astronautycznego.
To już 10 marca!

Ponadto Komi­sja wyróż­niła 2 opra­co­wa­nia. Usta­le­nia jury kon­kur­so­wego – w załą­czo­nym protokole.

 

Pro­to­kół Komi­sji Kon­kur­so­wej [PDF]